Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

99

Document datum

6-9-1743

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

vrijdag de 6 septembr 1743 en verder jan storteler en jan naberinck, als leenmannen van de de abdije van vreeden bij verstek off manquement van gelderse leenmannen. voor het gerecht verschenen dor. phil. gouden (zilveren). schomacker als mede volmachtiger van de hooghwelgebooren heer reinhard werner vrijheer van calckum genaamt lohuijsen heer van schlickum vorstelijcke löwensteijnsche regeerings president etc. in kwaliteit als oom en verondente voogd van frederick otto van dorenbergh onlangs gut. heiden, jonghste zoon van overleden de hooghwelgebooren heer johan casper van dorenbergh en vrouw sophia charlotte maria baronesse van Heiden in haar hoogwelgeboorne leven echtgenoot, Kracht achtereenvolgende volmacht op hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken tam generaliter quam specialiter ad hune opgemaakt cine ratio ficatione voor (tijd) actorum wanneer voor de gewoon clovischen hooft en stadsgerighte als voor uithuwelijken van leenen in datis de 4 september dit jaar 1743 verleden, zoo veel nodigh alhier vertouwt en gelezen, deze weledelen rechtbank te kennen geevende hoedanig door deze belastingheffer b. santinck als gevolmagtigde. van welgedaghten heer van calckum tot lohuijsen qp. geassisteert door hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken op de 31 van augustus laastleeden is verzocht ontvangen, en vervolgelijck vercreegen de actuele bezit van de huijse en domeinen Lichtenvoorde met alle die daaronder gehoorde goederen rechten en regulier. voor wanneer verre onder deze domeinen en jurisdictia zijn gelegen, en zo uit Kracht van wilsbeschikking in het testament in de jaar 1731 door meerglte. vrouw soph. charlotte maria baronnesse van Heiden ten behoeve van welgem. haar zoon verleden waarmeede voor zichzelf ook door een hulder is beleent, en wel onder reserve en onvermindert de straf aan haar excellentie vrouw louisa charlotte geboren. rijksgravin van schwerin thans echtgenote van de hooghwelgeb. vrijheer van blanckenborgh daarna, daaropvolgende ad dag vita vermaacktm alles Breder bij voorgeschreven. acte beschreven, wanneer alhier voor zover nodig wordt geinheereert, en daartoe relatie gedaan. ten gevolge van welke nadere procuratien de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. q.p. te raad wordt zich weer aan deze weledelen rechtbank te addresseeren, en wanneer veel nodigh denuo mits deze omni meliori onlangs te verzoeken nadere apprehensie van de ledige bezit van opglte. steedlijkheijdt en huijse Lichtenvoorde met (als, ofschoon, omdat) appentinentus en in deze jurisdictia gelegen zoals de eigendom daarvan door dode van in weerwil van gedaghte vrouw zij die een testament laat opmaken op haar zoon mede hiervoorens vervallen is; voorbehoudens noghthans het voorgeschrevene vrught gebruikelijk de vrouw van de blanckenborgh leevenslangh toebehoorende, welke men ook in geenen deele hierdoor wil hebben geprejundiceerdt, gecontesteert off benadeelt, ten dien fine verzoekende dat deze weledelen rechtbank met en neevens de leenmannen zich op de voornoemden huijse Lichtenvoorde en vordere plaatsen bij meegemelte acte van de 31 aug vermelt weer willen vervoegen en de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken qp. aldaar dien neemen en pleegen alee de nodige solemniteijten tot een zodanige possessoire acte nodigh alles ten einde om daardoor te vercrijgen alle voordeelen en effecten geregtigd een erfgenaam competeerende met vorder voorwaarde, dat aan de achtereenvolgende paghteren en gebruiken, en verder wanneer viel nodigh mede aan de beheerder, rentmeester Knol van deze geapprehendeerde bezit aanzegging, bekendmaken, kennisgeving, een bedekte voorreden moge worden gedaan, om niemandt anders als compnts heer hoofdzaak qp. voor wettige possesseur van de eigendom deze goederen te erkennen, en aan niemand anders, als aan zijn hooghwelgeb. of aan die geene welke daartoe sall worden gequalificeerd, na het overlijden van hiervoor gemelde vrouw van de blanckenborgh als usufructuaria eenige paghten, vrughten off op krinsten te betaalen op straffe van als na rechten de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken q.p. dien volgende bij deze geapprehendeerde bezit tegen quotung van gerightsweegen nader maintineerende stijvende en sterckende onder voorwaarde dat hiervan aan de zichzelf acte off verzekerd in de vorm moge op schrift gesteld, en door de leenmannen mede geteeckent en gesegelt worden. gegroet. conicditur & goedkeuring interdiction ten einde als in deze verzocht. en heeft zich vervolgens een weledelen rechtbank naast voorgemelte leenmannen op de 6, 7 en 9 september met de comparandt begeeven op de huijse Lichtenvoorde en verdere hoven, gaardens, boerderijen, landerijen, hoijlanden, en thienden daar onder gehoorrende, en bij de acte van de 3 van augustus specificie op schrift gesteld, en de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken in de werckelijske bezit deze domeinen met (als, ofschoon, omdat) appertinentis de nuo gestelt; met opschorten van hael, houwen, graeven, poten, planten, open en toedoen van de deuren aftrecken van halen en twiegh x met belofte van voor zichzelf of van hun hooghwelgebooren heer hoofdzaak daarin te zullen maintineeren, stijven, en stercken wanneer als men na recht en leenreghte verplight tot dat voor zichzelf daaruit met een beeter recht sall zijn uitgeschreven. de vooght hermanus beerentsen verklaart de interdicties aan de paghters en de boeren (beuren, in ontvangst nemen) van de boerderijen en hofflanden met voorleesen van de acte na behoren gedaan te hebben .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./