Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

98

Document datum

06-09-1743

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

vrijdag 6 septembr 1743 . voor het gerecht verschenen dor. phil. gouden (zilveren). schomacker als volmachtiger van de hooghwelgebooren heer reijnard werner vrijheer van calekum op lohuijsen heer van schlukum in kwaliteit als verordente vooght over de minderjarigen frederick otto van dorenbergh, jonghste zoon van overleden de hooghwelgebooren heer johan casper van dorenbergh getrouwd bij dien ook hooghwelgbne. vrouw sophia charlotta maria geboorene baronnesse van Heiden verweckt, en voor de dag bracht alhier door extractum prothocol zeeckere wilsbeschikking in het testament door evengenoemde vrouw sophia charlotta maria geboorene baronnesse van Heiden op de 2 septembr 1737 op voornemens huise schlukum verleden zoals het zelfde door de leencaemer van gelderlandt geapprobeert, en aldaar in de cancelerij in orginiale berustende is, met verzoek, dat het zelfde, voor wanneer veel nodigh off dienstig alhier kunnen worden geregistreert. goedkeuring registrauruijre. was getekent j. van essen (l.s.) volgt de inhoude vant geexhibeerde. uitreksel uit het leenboeck van de furstendombs gelre en graafschap zutphen. ik johan van hasselt van de beiden rechten doctor eerste raad en stadthouder van de leenen van de furstendoms gelre en graafschaps zutphen, toen veroordelen dat voor mij en uithuwelijken van het leen kon bestaan uit bezit, (te leen) van een onroerendgoed, een bevoegdheid, aandeel in de opbr hier naebenoemt Verschenen is van de herman johan satinck advocaat tot Winterswijk in kwaliteit als volmachtiger reinard warner van calckum genaamt lohousen als oom van voogd vas. de minderjarigen frederick otto van dorenbergh getrouwd zoon van johan casper van dorenbergh en vrouwe sophia charlotta geborene van Heiden vrouwe tot Lichtenvoorde x geweesene eghteln. vermogens volmacht door voor zichzelf voor herman blankensteijn die in het bezit was van een Aleen@ en zorg draagt voor de uitvoering van de beschreven leenverhoudi van de frij en rijks domeinen dijck en Hendrik kammes die in het bezit was van een Aleen@ en zorg draagt voor de uitvoering van de beschreven leenverhoudi van de rijks domeinen wikraeth, bij verstek van leenmannen van de furstendoms gelre en graafschap zutphen, de 25 oktober. 1738 tot schlick verleden, en de verzochte openinge van zodanige wilsbeschikking in het testament als comparants hoofdzaak pupillen moeder voornoemt op de 10 septembr. van de jaar 1732 aan de leencamer deze furstendoms en graafschap heeft doen exhibeeren; waarnae de leengriffier heeft voorgebraght een toegevouwen papier aan de een zijlijn met twee cachetten een sweerten en een in rooden lacke toegemaackt, hebbende aan de andere zijlijn het volgeende opschrift. testament van de hooghwelgeb. vrouwe baronnesse van Heiden de bouariere van de vrijheer van dorenbergh x vrouwe tot Lichtenvoorde x geapprobeert de 10 septembr 1737 geteeckent engelbert op ten noorth, onder met een transfix daardoor geheght, met een franeijne steeck onder uithangen het groot zegel dit furstendombs een graafschap behelsende de acte van goedkeuring van t zichzelf testament,de 10 septembr 1735 voor mij als stadtholder van de leenen en leenmannen alhier verleden het geen bij mij en uithuwelijken van het leen kon bestaan uit bezit, (te leen) van een onroerendgoed, een bevoegdheid, aandeel in de opbr gevisiteert weesende gladt, gaeff en ongeschonden bevonden is, en hierop het zelfde geopent zijnde is daarin bevonden een geschreeven papier met twee cachetten een in swarten en een in rode lacke beschreven insgelijck gaaf en ongevisiteert en geteeckent sophie charlotte marie baronne doriariere de dornbergen n baronne de Heiden, reinhard werner vrijheer van calckum genaamt lohausen mppria. t welck vervolgens door de het leen kon bestaan uit bezit, (te leen) van een onroerendgoed, een bevoegdheid, aandeel in de opbr griffie voor mij stadtholder van de leenen en uithuwelijken van het leen kon bestaan uit bezit, (te leen) van een onroerendgoed, een bevoegdheid, aandeel in de opbr in bijweesen van de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. q.q. gelegen zijnde, heeft de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken daarop verzocht, dat het zelfde testamenten ter handtekening van deze leencamer gebraght en zich daarvan kopie verleent zal worden, wanneer als ik aan de zichzelf ook hebbe toegestaen en verder deze testamente doen hangen aan de lijnssen om ten allen tijden te haecken na behoren beheltlijck in allen meergemelten furstendoms en graafschaps met een ieder zijne goeden rechten zonder argh off opzet hier zijn over en aan geweest als uithuwelijken van het leen kon bestaan uit bezit, (te leen) van een onroerendgoed, een bevoegdheid, aandeel in de opbr dor. johan van essen griffier hovens van gelderland en zeger verbeeck geschiet tot arnhem de 14 novb 1738. volgt het testament nadermaal niets zekerder is als de heraldiekteken, weergegeven als geraamte met zandloper en zeis en niets onseeckerder als haar sterfuijre en daarom niets gedenkende uit deze weereld te scheijden bevoorens van mijnen tijdelijcke goederen te hebben beschikt, wanneer als ik sophia charlotte marie geboorene baronnesse van Heiden weduwe van de hooghwelgebooren heer johan casper vrijheer van dorenbergh heer tot hansen ten overstaan van de hooghwelgebooren heer reinhard werner vrijheer van calckum genaamt lohausen als hiertoe mijnen erkozenen voogd mits deze verclare mijnen welmeenenden wille en begeerte te zijn dat mijnen jonghsten zoon frederick otto vrijheer van dorenbergh na mijnen dode voor altijd en erfelijk salle hebben en houden, aan voor zichzelf geevende en de makende de domeinen Lichtenvoorde met huis hoff boomgaarden jaght visserijen en alle rechten en te houden, zich sturen, zenden naar regelingen daartoe gehoordende alsmede alle goederen kerkelijke belasting van de opbrengst van het land, volghlanden, huizen meulen niets van allen uitgezondert zoals van hun/hen in de voorgeschreven. domeinen Lichtenvoorde en de domeinen bredevoort off elders gelegen zijn aan de furstendom gelre en graafschap zutphen ten zutphense rechten leenboerigh wanneer en in diervoegen van hem/haar aan mijn door mijn heer vader zalige. in kraghte van zijn testament de 10 oktober. 1723 vermaakt zijn en ik na haar heraldiekteken, weergegeven als geraamte met zandloper en zeis daterend de 17 februari. 1725 daarmee beleent viskorf geworden en in vall mijnen voornemens. jonghsten zoon frederick otto zonder wettige lijfserven na te laten zal komen te sterven zullen de voorgeschreven. goederen op de andere zonen uit dit huwelijk gebooren succesivelijk vererven of bij verstek van zoon op mijnen uit dit huwelijck verwekt dochters vervallen van hun/hen in dien geval vervangende, willen noghtans door deze verrvanging aan mijne voornemens. zoon frederick otto off haar broers en zusters welke zich sunedeeren moghten in geenen deelen benoomen hebben de macht om over de voorgeschreven. goederen na haar welgevallen en wanneer verre zo na rechten geoorlooft is te mogen beschikken, alles onvermindert de toght aan voorgeschreven. parceelen welke mijn vrouw moeder louise charlotte baronesse van Heiden geboorene gravinne van schwerijn tegenwoordig hertrouwt aan de heer van blankenburgh daarna, daaropvolgende haar leven lang is hebbende; verders is mijn wille dat in vall ik zij die een testament laat opmaken zal komen te sterven daarvoor mijn zoon frederick otto vrijheer van dorenbergh majoren geworden de zichzelf onder de voogdschap van mijn heer ieder door een huwelijk vermaagschapt manspersoon de hooghwelgebooren heer reinard werner vrijheer van calckum genaamt lohauser, staan de zichzelf in in gevolge van deze mijne beschikking (wilsbeschikking in testament) in zulke gevall tot voormonder over deze mijnen zoon constitueerende, om voor haar goeden ducatie te sorgen, en zijn goederen wanneer well de Lichtenvoordsen als alle anderen die aan zich uit mijne nalatenschap toekoomen zullen te administreeren en hier onder te doen all het geen een getrouw voormonder zou kunnen of mogen doen; willen en begeerende dat deze mijne beschikking (wilsbeschikking in testament) sall worden geconsidereerdt wanneer niets als een testament immers als een codicill, gifte van doodtsweege of onder de leevende dat van hem/haar op de favorabelste maniere geregtigd gemainteneert, en door mijnen erfgenamen na mijnen dode stiptelijck nageleeft en achtervolgt sall worden. in waarheid akte met bewijskracht is deze door mij naast mijne zij die een testament laat opmaken gecoomen voogd eigenhandig geteeckent en met de gewoonlijcke pitschaften becraghtigt net als zodanig mening om deze aan de leencamer van de furstendoms gelre en graafschap zutphen besloten te doen exhibeeren en overgegeeven; opgemaakt op het adelijcke huis schlickum de 2 septembr. 1737 was nevens twee cachetten een in swarten en een in rooien van bomen lacke beschreven geteeckent sophie charlotte marie baronne douariere de dornberg n baronne de Heiden, reinhard werner vrijheer van calckum genaamt lohausen voor, ten behoeve van, in plaats van waarachtig, echter, wettig, waarlijk extractie was getekent w.j. tulleken .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./