Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

94

Document datum

31-8-1743

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

saturnij de 31 van augustus 1743 en verder jan storteler als die in het bezit was van een Aleen@ en zorg draagt voor de uitvoering van de beschreven leenverhoudi van de abdij van vreeden en maximiliaan rijcholdt als die in het bezit was van een Aleen@ en zorg draagt voor de uitvoering van de beschreven leenverhoudi van munster bij verstek van twee geedese leenmannen. verschenen de belastingheffer benjamin laetinck geassisteert door dor. p.c. schomaker als volmachtiger van de hooghwelgebooren heer reinard werner van calekune genaamt lohausen in kwaliteit als oom en aangestelde voogd van frederick otto vrijster van dorenbergh onlangs genaamt Heiden jonghste zoon van overleden de hooghwelgebooren heer johan casper vrijheer van dorenbergh en die hooghwelgeboorene vrouw sophia charlotta maria baronnesse van Heiden in haar leven eghteluijden, refereerende hoe dat overleden zijn excellentie de heer johan willem Sigmund vrijheer van Heiden en louisa charlotte gebooren rijksgravin van scherwin, in haar leven heer en vrouw van Lichtenvoorde en wildenborgh & u. ingevolge wilsbeschikking in het testament van de 18 oktober. 1723 op en aan de comparants hoofdzaak pupillen moeder de hooghwelgeboorene vrouwe sophia charlotta maria geboorene baronnesse van Heiden hebben vermaackt en geinstitueert in de domeinen Lichtenvoorde, met huis, hoff, boomgaarden jaght en visserijen en alle rechten en regalien daartoe specteerende alsmede in alle goederen thienden, vloghlanderen huizen, meulen, niets van allen uitgezondert wanneer en in daarom tijde lijken. rentmeerster van Lichtenvoorde van hem/haar onder zijn rentampt is administreerende aan de furstendom gelre en graafschap zutphen ten zutphense rechten in het leen kon bestaan uit bezit, (te leen) van een onroerendgoed, een bevoegdheid, aandeel in de opbr van de leenheer alles met meerdere bij gemelde beschikking (wilsbeschikking in testament) te verneemen, onverhindert noghtans de straf aan welgedaghte vrouw louijsa charlotta geborene gravinne van swerin haar leven lang daarna, daaropvolgende versprooken. dat van de comnts hoofdzaak pupillen moeder de hooghwelgeboorene vrouw sophia charlotta maria geborene baronnesse van Heiden echtgenote van de hooghwelgebooren heer johan casper vrijheer van dorenbergh ook met opgemelte domeinen Lichtenvoorde nuw oppertintus de 17 febrij. 1725 is bekent. dat gemelde vrouwe sophia charlotta maria geborene baronnesse van Heiden ingevolge wilsbeschikking in het testament de 2 september 1737 op het adelijcke huis schilkuur (?) verleden en de 10 zichzelf jaar aan de leencamer van gelderlandt getoond, opgemelte domeinen Lichtenvoorde met (als, ofschoon, omdat) appertincaties met alle zijn goederen en rechten en regalien niets in generen off in contact geld uitgezondert heeft vermaackt aan haar jonghsten zoon frederick otto vrijster van dorenbergh als met meerderen bij opgemelte beschikking (wilsbeschikking in testament) te verneemen; dat gemelde frederick otto vrijheer van dorenbergh ook met hiervoor gemelde domeinen Lichtenvoorde met het onderhoorige de 14 november 1738 en vervolgens daarna door een hulder (?) in 1740 is beleent. dat haar hooghwelgeboorene vrouw .. charlotta geboorene rijksgravin van swerijn hertrouwt aan de hooghwelgebooren vrijheer van de blanckenborgh, daar alleen maar onder anderen betughtight is geweest, en men ook geensins voorneemens is die in eenigerlijk wijze te betwisten maar die onvermindert ad dag vitee te laaten wanneer wilden hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken q.q. zich daarover aan deze weledelen rechtbank geaddresseert en gedeclareert hebben voorneemens te zijn de bezit van opgemelte huis en domeinen Lichtenvoorde met alle die daaronder gehoorden regalieren goederen en apportinentien bij deze authore preetore te aanvaarden, ten dien einde verzoekende dat het voorgeschreven. rechtbank zich will vervoegen op het huis te Lichtenvoorde en verder op de plaatsen daaronder gehoorende voor wanneer verre van hem/haar onder deze het rechtsgebied een domeinen zijn gelegen; als de meulen, groot avinck, klein avinck, Huinink, havercamp, raebensteede, holckenborghm de haar, schaarsenthienden, landerijen wanneer gierkinck bouwt op de woordt en winckel, hooijlanden, groot en kleijn rosvoort, groot en kleijn hooijlanden biesemathe, achtersten haegen, stobbenhaegen, voorsten haegen, wolfsmaete; nieuwe gaardens poort gaarden, grote poll kleijen poll, gaarden op de bleijckwall; akkerlanden; voorsten meulencamp, achtersten meulencamp, hoff afgescheiden land door een omheining (vaak bemest met plaggen waardoor dit steeds hoger ligt of een door schapen bemest stuk omheind gebied waarbij men ombeurten de wacht hield), burger afgescheiden land door een omheining (vaak bemest met plaggen waardoor dit steeds hoger ligt of een door schapen bemest stuk omheind gebied waarbij men ombeurten de wacht hield), een perceel op de woort, storikscampjen, sillevolder haar, vossenhaar, aghtersten haar, schultencamp, buerencamp, haarcamp, eenige stukcken nieuwlandt, groot en kleijns reacamp (?), wamelcamp, cruijscamp, hoppencamp, het huis daar de vooght in woont, de drie woningen in het nieuwe woonhuis, een halve boerderij gaspenveldt, nog een boerderij jan ten have; en de vragersen thienden, en aldaar de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken q.q. in de bezit van de voornoemende domeinen, en verder het huis Lichtenvoorde, met de andere voornoemde onderhoorige goederen te stellen. en zo met de gewoone solemniteijten ten einde om daardoor salvo predicto getuige fructie, in geval van welgemelte vrouw usufrutuaria nog in leven moghten zijn, te acquireeren alle voordeelen en effecten geregtigd een erfgenaam competeerende met vorder verzoek dat dan bij tegen quonung van gerighteswegen moge worden gemaintineerdt gestijft, en desterkt als na rechten gewoonte en stijll dit gerights behoort, en dat vervolgens alle paghters wanneer van goederen als particulier landerijen mogen worden aangeseght om niemandt anders als hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken heer hoofdzaak q.q. na het overlijden meeegemelte vrouw tughenaresse voorwettigen possesseur te erkennen ook aane niemandt anders als aan zijn hooghwelgeboorene q.q. eenige paghten vrughten off aan deze opkomsten na dode van opgemelte vrouw usufrutuaria te betalen onder boete juris. verzoekende verder dat aan de beheerder, rentmeester Knol en andere suppoosten van deze domeinen van deze geapprehendeerde bezit aanzegging, bekendmaken, kennisgeving, een bedekte voorreden moge gedaan en vervolgens hiervan aan hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken q.q. acte off verzekerd in de vorm tot door de gerightsluijden als leenmannen geteekent en gezeegelt uitgegeven worden alles ten verdere fine en effecten geregtigd; gegroet super omnia salvandis. toestaande & goedkeuring interdictio ten einde als in deze verzocht. vanwege op de dag van uitgeven voorgeschreven. alleen bij de comparandt geapprehendeert door de geloppers (?) cu bezit genoomen ’t huis te Lichtenvoorde met zijn gaardens en boomgaardt en schuijven off boerderij, naast de windt e rosmoolen en het weenhuijs en hoff van de mulder, en vermits de aancoomemden levend ‘t vervolgh geprolongeert tot maandagh * ca 0,8-1 ha de 2 september om 8 uren .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./