Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

316

Document datum

26-5-1746

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Erschenen Jan ten Boekeler op Pleckenpoel ende Peterken te Rietbargh eheluijden marito tutore dewelke bekenden wettelijk en deughdelijk voor haar ende haren erven opgenomen en tot aflegginge van een capitaal ad twe hondert guldens soo comparanten in dato den 6 meij 1737 van de heer Willem vn Sontsvelt hadden genegotieert; en opgenomen en tot betalinge van hare verdere boedelschulden nuw van Tonnis Tiller dessen huijsvrouw en erven wederom ontfangen en opgenomen hebben een captiale summa ad twe hondert guldens en dan nogh van wijlen Jan ten Boekeler Raben Hendericks soon dessen huijsvrouw en erven eene summa ad hondert guldens makende te samen eene captiale summa ad drie hondert guldens; belovende deselve jaarlijx ende alle jaren te verinteressen tegens vier persento ende sulx tot de aflosse toe welke ten wedersijden een vierendeel jaars voor den verschijnsdagh word voorbehouden aan te kondigen; stellende comparanten daarvoor ten onderpande alle hare gerede en ongerede goederen in specie haar compatanten eijgendommelijk toebehorende behuijsinge met daarbij gehorendehoff, bouw, en goorden landt en hooijgront aan ’t Pleckenpoel, alsmede comparanten toebehorende hoff bouw en hooijlant soo haar aan het Boeckeler aangeErft is, en aangekft hebben, alle te samen in dese heerlijkheijt Lightenvoorde boerschap Zieuwent kennelijk gelegenl ten eijnde sigh de renthefferen daaraan ten allen tijden soo voor capitaal als interesse cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen alles sonder argelist…

Kantlijn tekst

1763 den 25 meij is tegen staande schuldbekentenisse ter summa van twee hondert gulden door Tonnis Tiller ten protocolle gerojeert quod testor G.L. Schalen righter x landtr.

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen jan ten boekeler op pleckenpoel en peterken te rietbargh echtgenoten getrouwd van wie bekenden wettelijk en goed voor haar en haar erven opgenomen en tot aflegginge van een kapitaal ad twee hondert guldens wanneer zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken daterend de 6 mei 1737 van de heer willem vn Sonsvelt hadden genegotieert; en opgenomen en tot betaling van haar verdere boedelschulden nuw van tonnis tiller van hun huisvrouw en erven wederom ontvangen en opgenomen hebben een captiale som ad twee hondert guldens en dan nog van overleden jan ten boekeler raben hendericks zoon van hun huisvrouw en erven een bedrag ad hondert guldens makende te samen een captiale som ad drie hondert guldens; belovende van hem/haar jaarlijks en alle jaren te verinteressen tegens vier persento en zo tot de aflosse tot welke ten beide kanten een kwart jaar voor de afspraak word voorbehouden aan te kondigen; stellende zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken daarvoor ten onderpande alle haar roerende en onroerende goederen in contact geld haar compatanten eigendommen toebehorende gebouwen met daarbij gehorendehoff, oogst, en lager gelegen (moerassig) stuk land Land en hooijgront aan ’t pleckenpoel, alsmede zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken toebehorende hoff oogst en hooijlant wanneer haar aan het Boekelder aangeerft is, en aangekft hebben, alle te samen in deze domeinen Lichtenvoorde buurschap zieuwent kennelijk gelegen ten einde zich de renthefferen daarna, daaropvolgende ten allen tijden wanneer voor kapitaal als rente kost en schadeloos zullen kunnen en kunnen verhalen alles zonder argelist…

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./