Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

313

Document datum

24-6-1746

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Erschenen Harmen Abbinck jonghman delwelke bekende wettelijk in deughdelijk schuldigh te wesen opgenomen en van Jan Benninck junior en dessen vrouw Eliesabet van Iepen in baren Hollantsen gelde ter leen ontfangen te hebben, eene capitale summa ad twe hondert en vijfentwijtigh gulden segge 225 guldens belovende deselve jaarlijx ende alle jaren a dato deses te verinteressen tegens vier persento en sulx tot de afloose toe welke ten wedersijden een vierendeel jaars voor den verschijnsdagh wort voorbehouden aan te kondigen; stellende den comparant daarvoor ten onderpande alle sijne goederen en in specie sijn eijgendommelijk toebehorende stuck bouwlant Leefferincks land genaamt ongeveer twe schepels gesaaij groot tusschen het lant van Jan Teppers en Geert Rentinck kennelijk geleden in dne Vrageren Esch ten eijnde sigh de renthefferen daaraan ten allen tijden in can van onverhopentlijke misbetalinge soo voor capitaal als interesse cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen dat ook de renthefferen dat lant voor den interesse sullen mogen bouwen en eigh van de vrughten daarop wassende selfs voor den interesse betaalt maken en daarmede te vreden zijn alles sonder argelist …

Kantlijn tekst

1753 den 25 meij is ’t tegenstaande capitaal met de intersse afgelegt quod restor G.L. Schalen Righter x landtr.

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen harmen abbinck jonghman delwelke bekende wettelijk in goed schuldigh te wezen opgenomen en van jan benninck junior en van hun vrouw Elisabet van iepen in baren hollantsen gelde ter het leen kon bestaan uit bezit, (te leen) van een onroerendgoed, een bevoegdheid, aandeel in de opbr ontvangen te hebben, een capitale som ad twee hondert en vij en twintig gulden segge 225 guldens belovende van hem/haar jaarlijks en alle jaren a op de dag van uitgeven deze te verinteressen tegens vier persento en zo tot de afloose tot welke ten beide kanten een kwart jaar voor de afspraak wordt voorbehouden aan te kondigen; stellende de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken daarvoor ten onderpande alle zijne goederen en in contact geld zijn eigendommen toebehorende stuk akkerland leefferincks land genaamt ongeveer twee * ca 29-34 ltr zaaigoed groot tussen het land van jan teppers en geert rentinck kennelijk geleden in dne Vragender afgescheiden land door een omheining (vaak bemest met plaggen waardoor dit steeds hoger ligt of een door schapen bemest stuk omheind gebied waarbij men ombeurten de wacht hield) ten einde zich de renthefferen daarna, daaropvolgende ten allen tijden in kan van onverhopentlijke misbetalinge wanneer voor kapitaal als rente kost en schadeloos zullen kunnen en kunnen verhalen dat ook de renthefferen dat land voor de rente zullen kunnen boven rok en eigh van de vrughten daarop wassende zichzelf voor de rente betaalt maken en daarmee te vreden zijn alles zonder kwade opzet

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./