Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

312

Document datum

24-5-1746

Document soort

Woningverkoop

pagina

t/m

Tekst

Compareerden Jan Matmans en Janna Abbincks eheluijden woonende op Klijn Abbinck marito tutore dewelke bekenden voor haar ende haren erven wettelijk en deughdelijk overgelaten en vercoft te hebben; gelijk sij comparanten voor eene wel en te danke betaalde summa geldes in eenen steeden vasten eeuwigen en onwederroepelijken erfcoop aan Jan Bosscher en Janna Croesen eheluijden en dessen erven erftelijk en eeuwiglijk overlieten ende vercoften voorts inoblime forma ceedeerden ende transporteerden craght ende mits desen; comparanten eijgendoemelijke toebehorende stucken boulant als eerstelijk in ’t Oirschot ad ongeveer een molders gesaaij groot met het daar in getimmerde huijsken; als meede haar comparanten toebehoorende twe schepels gesaaij den Hutten Bulte genaamt bij groot Dieperinck lant gelegen ontiendbaar; nogh een schepels gesaaij de Kluijterije genaamt naast het landt van Garrit Groot Dieperinck mede vrij en ontientbaar ende dan nogh een groot halff molders gesaaij op ’t Campe den Vosacker genaamt naart Garrit Groot Dieperinck landt kennelijk sijnde tijentbaar land, ende te samen jaarlijx ordienaris beswaart met tien stuijvers in verpondinge voor ’t overge in alles commervrij in dese heerlijkheijt Lightenvoorde boerschap Vrageren kennelijk gelegen alles nader bij coopbrieff geexpresseert haar comparanten en dessen erven daarvan ontervende en coperen en dessen erven daarmee wederom beervende, onder belgte van desen vercoop te sullen staan waghten en wahren onder verbant haerer personen gereden en ongerede goederen ten eijnde sigh de vercooperen daaraan in cas van evictie cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen alles sonder argelist …

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

voor het gerecht verschenen jan matmans en janna abbincks echtgenoten woonende op klein abbinck getrouwd van wie bekenden voor haar en haar erven wettelijk en goed overgelaten en verkocht te hebben; gelijk zij zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken voor een wel en te danke betaalde geldbedrag in een steeden vasten voor altijd en bindende erfverkoop aan jan bosscher en janna croesen echtgenoten en van hun erven erftelijk en voor altijd overlieten en vercoften en verder in verplichtende vorm ceedeerden en overdragen Kracht en mits deze; zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken eigendom toebehorende stucken akkerland ten eerste in ’t oirschot ad ongeveer een * ca 125 .. 137 liter zaaigoed groot met het daar in getimmerde huisje; als mede haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken toebehoorende twee * ca 29-34 ltr zaaigoed de hutten bulte genaamt bij groot dieperinck land gelegen vrij van tijnsen; nog een * ca 29-34 ltr zaaigoed de kluijterije genaamt naast het Land van garrit groot dieperinck mede vrij en vrij van tijnsen en dan nog een groot half * ca 125 .. 137 liter zaaigoed op ’t campe de vosacker genaamt naast garrit groot dieperinck Land kennelijk zijnde met grondbelasting land, en te samen jaarlijks gewoon bezwaart met tien stuivers in grondbelasting voor ’t overge in alles commervrij in deze domeinen Lichtenvoorde buurschap Vragender kennelijk gelegen alles nader bij coopbrieff geexpresseert haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken en van hun erven daarvan ontervende en als en van hun erven daarmee wederom beervende, onder belgte van deze verkoop te zullen staan waghten en waar volgens haerer personen gereden en onroerende goederen ten einde zich de vercooperen daarna, daaropvolgende in in geval van evictie kost en schadeloos zullen kunnen en kunnen verhalen alles zonder kwade opzet

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./