Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

309

Document datum

17-5-1746

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Compareerenden den eerwaarden heer Arnoldus Monhemijus V.D. minister alhijr, neffens den ouderling Willen Crabbenborgh, dewelcke bekenden en verclaaren nae consitorij alhier ofte naemens dijanconije ofte huijsarmen alhier wettelijken en deughdelijker schult en wegens aancoop van een vierdeparth van Wolters stedeken cum ap et dependetus in de bourschap Zieuwent bij Harrevelt kennelijk gelegen, aan de vercoperen Gosselijk Wolters en Herdere Hummelinck ehel, en dessen erven alnogh van die coopspenningen schuligh volgens dien daarvan opgerighten coopbrieff en te achteren te wesen eene capitaele summa ad achthondert guldens seggen 800 guld Hollants; Belovende de selve jaarlijks ende all jaeren a dato deses te verinteressen tegens drie persento en sulx tot de aflosse schijnsdagh aan te kondigen wort voorbehouden, dat het eghter en aan de dijanconije ofte huijsarmen alhier en aan de renthefferen Gosselijk Wolters en dessen vrouw, te wedersijden sall vrijstaan om dat capitaal met twe, die, vier minder off meer hondert guldens te mogen afleggen en ontfangen mits malkanderen een vierdel jaar van te voren waarschouwender ofte daarvan kennisse geven en stellende comparanten nae consistorij daarvoor off voordat capitaal en interesse ten onderpand in genere alle des dijanconijes off huijsarmen alhier in eijgendom toebehorende ongerede goederen alhijr bekent, en in specie het voorglt aan haar off de dijanconije vercofte, en aangecofte viedeparth van Wolters Stedeken cum ap & dependentus kennelijk als hier voor en bij coopbrieff naeder gespecificeert, ten eijnde de renthefferen haar daaraan sullen kunnen verhalen in val noots als reghtens alles sonder argelist …

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

zijn voor het gerecht verschenen de eerwaarden heer arnoldus monhemijus v.d. minister alhier, naast de ouderling willen Krabbenborg, van wie bekenden en verclaaren na consitorij alhier of namens dijanconije of Armenhuis alhier wettelijken en deughdelijker schult en wegens aancoop van een kwart van wolters stedeken met (als, ofschoon, omdat) ap et dependetus in de Buurtschap zieuwent bij harrevelt kennelijk gelegen, aan de koper gosselijk wolters en herdere hummelinck echtgenoten, en van hun erven alnogh van die kooppenning schuligh volgens dien daarvan opgerighten coopbrieff en te achteren te wezen een capitaele som ad achthondert guldens seggen 800 guld hollants; belovende de zichzelf laarlijks en all jaren a op de dag van uitgeven deze te verinteressen tegens drie persento en zo tot de aflosse schijnsdagh aan te kondigen wordt voorbehouden, dat het eghter en aan de dijanconije of Armenhuis alhier en aan de renthefferen gosselijk wolters en van hun vrouw, te beide kanten sall vrijstaan om dat kapitaal met twee, die, vier minder off meer hondert guldens te kunnen afleggen en ontvangen mits elkaar een kwart jaar van te voren waarschouwender of daarvan kennis geven en stellende zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken na consistorij daarvoor off voordat kapitaal en rente ten onderpand in genere alle van de dijanconijes off Armenhuis alhier in eigendom toebehorende onroerende goederen alhier bekent, en in contact geld het voorglt aan haar off de dijanconije vercofte, en aangecofte viedeparth van wolters stedeken met (als, ofschoon, omdat) ap & dependentus kennelijk als hier voor en bij coopbrieff nader gespecificeert, ten einde de renthefferen haar daarna, daaropvolgende zullen kunnen verhalen in in het geval dat noots als geregtigd alles zonder kwade opzet

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./