Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

307

Document datum

12-5-1746

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Erschenen Hendrick Olijslager op de Kleijne Veluwe en Janna Hulshoff eheluijden marito tutore dewelke bekende voor haar ende haren erven, wettelijk en deugelijk opgenomen en well tot aflegginge van een capitaal van hondert daalder met alle interesse van dien als sij comparanten volgens gerightelijke obligatie van den 21 maij 1726 aan Jannes Poelhuis off nuew dessen erfgenamen verschult, welck daarmede afgeleght worden en tot betalinge harer verdere boedelschulden van den ed. Derck Huijninck en Agnes Keusinck ehe. en dessen erven nuw wederom ter leen opgenomen en ontfangen te hebben eene capitale summa ad twe hondert gulden ad 20 str het stuck, seggen 200 gulden Hollants belovende deselve jaarlijx ende alle jaaren a dato deses te verinteressen tegens vier persento ende sulx tot de aflosse toe welke ten wedersijden een vierdel jaars voor den verschijnsdagh aan te condigen voorbehouden wordt; Stellende comparanten daar voor ten onderpande alle haere gereede en ongereede goederen, en in spesie haar comparanten toebehoorende aanparthe zijnde een 1/5 parth aan de kleijne Veluwe en dan nogh een kempken bij de kleijne Veluwe gelegen ad 2 schepel gesaaij het Bloemaatsstucke genaamt alle bij de klijne Veluwe in de bourschap Zieuwent en dese heerlijkheijt notoirlijk ende kennelijk gelegen; ten eijnde de renthefferen haar daaraan in cas onverhopentlijke misbetalinge soo voor capitaal als interesse ten allen tijden met parate en reele execute en distractie doende alleen eene weete ad videndum distractie cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen alles sonder argelist …

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen Hendrik olijslager op de kleine veluwe en janna Hulshof echtgenoten getrouwd van wie bekende voor haar en haar erven, wettelijk en deugelijk opgenomen en well tot aflegginge van een kapitaal van hondert daalder (30 stuivers) met alle rente van dien als zij zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken volgens gerechtelijken schuldbekentenis van de 21 mei 1726 aan jannes poelhuis off nuew van hun erfgenamen verschuldigd, welck daarmee afgeleght worden en tot betaling haar verdere boedelschulden van de ed. Derk Huinink en agnes keusinck huwelijk. en van hun erven nuw wederom ter het leen kon bestaan uit bezit, (te leen) van een onroerendgoed, een bevoegdheid, aandeel in de opbr opgenomen en ontvangen te hebben een capitale som ad twee hondert gulden ad 20 str het stuk, seggen 200 gulden hollants belovende van hem/haar jaarlijks en alle jaren a op de dag van uitgeven deze te verinteressen tegens vier persento en zo tot de aflosse tot welke ten beide kanten een kwart jaar voor de afspraak aan te melden voorbehouden wordt; stellende zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken daar voor ten onderpande alle haar roerende en onroerende goederen, en in spesie haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken toebehoorende aanparthe zijnde een 1/5 deel aan de kleine veluwe en dan nog een kempken bij de kleine veluwe gelegen ad 2 * ca 29-34 ltr zaaigoed het bloemaatsstucke genaamt alle bij de klijne veluwe in de Buurtschap zieuwent en deze domeinen notoirlijk en kennelijk gelegen; ten einde de renthefferen haar daarna, daaropvolgende in geval van onverhopentlijke misbetalinge wanneer voor kapitaal als rente ten allen tijden met parate en reele uitvoeren en overdracht van het eigendomsrecht doende alleen een wete ad videndum overdracht van het eigendomsrecht kost en schadeloos zullen kunnen en kunnen verhalen alles zonder kwade opzet

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./