Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

302

Document datum

18-4-1746

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

Maandag de 18 april 1746 voor het gerecht verschenen cristiena warninck weduwe van wijnoldt beerentsen geassisteert door de beheerder, rentmeester johan Knol als haar hier tot gekosen en toegelaten voogd, van hem/haar ziek te bed liggende, maar alnogh bij goeden gesonden verstand zijnde deze weledelen rechtbank te kennen gevende hoe dat zij reeds tot een hogen ouderdom gekomen zijnde, en in de lange jaren niets meer in staat geweest, om haar kost te kunnen arrebeijden, en meestentijt siekelijk dat zij comparantine daarom nuw omtrent zeven jaren geleden zich genootsaakt gevonden heeft om haar bij haar zoon harmanus beerentsen en dochter janna Elisabet wede. van overleden frederick jan Bruinink in de kost te in het huwelijk treden off wel te verzoeken dat haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken na huizes vermogen in kost en drank klederen moghten onderhouden, behoorlijke handreiking doen en dat de zichzelf haar comparantinnes zoon en dochter daar voor van de laarlijks uit haar comparantinnes goederen wanneer voor kost contanten als anders zouden profiteren een bedrag ad 30 gulden in weerwil van en behalve het gebruik off pagt van het klein stuk grond hoflant aan de steenstrate off vragender dijk en dat van hem/haar haar zoon en dochter zo ook nuw reeds zeven haar en tot op de dag van uitgeven deze ten comparantinnen genoegen volbracht hebben zonder dat zij in staat geweest is daarop een doijt te kunnen betalen, als houdende haar zoon wijnolt beerentsen alle haar andere roerende en onroerende goederen onder zich zonder daarvan aan haar compntinne zichzelf een doijt paght off huijr te willen betalen. weshalven zij compntinne alsnog bij goeden gesonden verstand zijnde bekende sodanig belooft kostgeld aan haar zoon harmanus beerentsen en dochter janna Elisabet beerentsen, ter som ad dertig gulden 3 laarlijks mackende te samen in die zeven jaren een bedrag ad twee hondert gulden en tijn gulden. gelijk zij zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken voor haar en haar erven verclaarde die 210 gulden aan haar zoon en dochter in weerwil van genoemt alnogh wettigh verschuldigd te zijn Kracht en mits deze stellende zij zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken daar voor ten onderpande alle roerende en onroerende goederen in contact geld haar eigendom halve toebehorende huis en daar achter gelegenen hoff naast haar gedeelte van de ingedoemte van de huizes, wanneer bedden, wanneer alhier op de rapenborgh tussen de gebouwen van ambrosius tongerloe en de hoff van hartmans kennelijk gelegen, en bij haar zoon wijnolt berentsen en van hun huisvrouw bewoont worden en in ’t gebruik hebben; ten einde haar zoon en dochter voorgeschreven. zich daar aan na comparantinnens dood, naast die nog verder te lopende kostgeld, voor die *1/240 of 1/270 pond kost en schadeloos met parate en reele uitvoeren en overdracht van het eigendomsrecht zonder eenige solemniteijten geregtigd kost en schadeloos zullen kunnen en kunnen verhalen, doende alle een welke ad videndum overdracht van het eigendomsrecht alles zonder kwade opzet. Het bovenstaande. overeengekomen. daarop de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken naast de voogd behoorlijke de hand gedaan. ervoorts verclarende zij zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken geassisteert als voren, haar uiterste en volstrekken wille te zijn dat haar klijndoghter peteronella Bruinink uit haar na te latene goederen vrij en vooraf na haar dode sah trecken haar eigen toebehorende 1/5 deel van de hoff alhier aan de steenstrate en vragender dijck kennelijk gelegen, en wel zonder tegenspreken van een haar andere kinderen erfgenamen, verzoekende zij zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken dat deze haar gifte als ook voor lange jaren aan van hem/haar gedaan, na haar dode als een testament codicil off gifte van dodes wegen off de levendigen of hoe het zou kunnen genoemt worden, bester gestalte geregtigd moge volmaaktheid sorteren alles zonder kwade opzet Het bovenstaande. overeengekomen. daarop naast de voogd behoorlijke de hand gedaan .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./