Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

28

Document datum

23-4-1743

Document soort

Lening aflossing

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

Maandag de 23 april 1742. rechter frederick henrick stump. coornoten johan Knol & harmen tongerloe. voor het gerecht verschenen de beheerder, rentmeester hend. teinck tot doesborgh woonachtig in qualit. als volmachtiger van christiaan vorst tot swartzburgh sondershausen van de vier graeven van de heijligen roomschen rijks graeven tot hohnsteijn, heer tot arnstadt en sondershausen, leutenbergh loora en klettenbergh, en sophia everhardina vorstinne tot anholdt hertoginne tot saxen eurerien en westphalen, gravinne tot ascauien (?), vrouw tot beerenborgh en zerbts conthoraelen, Kracht ad hunnen opgemaakt specialen volmacht, onder haar vorstelijck eigenhandig onderteeckeninge en met haar vorstelijcke aangeboorne pitschapten gecorroboreert, te kennen geevende dat bij hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. in zijn aangetrokken qualit. een schuldbekentenis voor de rechtbank dere hoogheijt wisch daterend de 9 april 1742 verleden heeft, daarin weegens butfaugene *1/240 of 1/270 pond bekent heeft opgereght en goed schuldigh wezen aan de weledele. en gestr. heer harmanus taxis rechter tot borgh stadtholder en landtschrijver en hoogheijt wisch, en mevrouw judith margaretha taxis gebooren van hekeren echtgenoten. en haar erven een capitaele som van ses duizend gouden (zilveren) guldens de gulden ad 20 str. hollandts, die hij hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. qp. belooft heeft omme van hem/haar jaarlijks en alle jaar die effectieve afloese restitutie tot aanvank neemende op de 24 maart 1742 te verinteressen omstreeks (op) vier guldens tien stuivers voor, ten behoeve van, in plaats van cento. edogh de jaarlijkse intersse contant off inwendig binnen een kwart jaar naar de afspraak betaalt wordende met vier gulden voor, ten behoeve van, in plaats van cento, te kunnen volstaan, en ook dieselve te restitueren en te geven, mits dat in geval van die opsaege beide kanten word gereserveert, mits van hem/haar geschiede een half jaar voor de afspraak, als wanneer het kapitaal en rente aan de heer en vrouw renthefferen onfeijlbaar zalige gerestitueert en voldaan worden. tot verzekerd van welck kapitaal en rente bij hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken in zijn kwaliteit heeft met als onderpand booven het verboodt van zijn hooge hoofdzaak personen en goederen, in contact geld tot speciale onderpanden de goederen wisselinck, en onverdeelde halve van het vast goed in tegenstelling tot leengoed en landgoed voshorst met (als, ofschoon, omdat) ap et dependentis onder de hoogheijt wisch parochie (kerkdorp) varssevelt buurtschap heelwegh kennelijk gelegen, alles Breder en met meerderen bij die schuldbekentenis aldaar in het prothocol opgenomen en geregistreert te verneemen, waartoe de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. dicta qualit. kortheijts halven zich is refereenden en gedragenden. stellende bij hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. in zijne aangetrokken kwaliteit tot meerder quarantie verzekerd van opglte. kapitaal van sesduijsent gulden met van hun/hen rente zijn hooge hoofdzaken vast goed in tegenstelling tot leengoed en landgoed winterinck genaamt, met (als, ofschoon, omdat) ap et dependentis, zoals het zelfde tegenwoordig in paght gebruikt wordt bij driemaal winterinck zijnde vrij en eigen bezit uitgezondert slandts verpondingen en Heren gemeene lasten van de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken hooge pprincipalen, uit haren (hun) ouderlijcken boedel bij boedelscheiding tot en aangedeelt, kennelijk gelegen zijnde in deze domeinen van Lichtenvoorde Buurtschap zieuwent. ten einde die heer en vrouw reuthebberen in in geval van onvermoedelijcken wan off misbetalingen vanwege het voorgeschreven. kapitaal als rente en kosten, hun daarna, daaropvolgende met parate en reele uitvoeren kost en schadeloos zullen mogen en kunnen verhalen. renuntieerende de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. dicta qualit. van alle verweren (uitzonderingsgronden) en gunsten, voorrechten geregtigd, enwel in contact geld van de verweren (uitzonderingsgronden) van geen ongetelden betalen, en mede zijn hooge ppalen. gesubmitteert de judicatuijre van alle Heren hoven rechters en rechtbanken en wel in contact geld mede de judicatuijre van deze hoven provintiaal van gelderlandt waarop de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken heeft gestipuleert ut juris onder verzoek van prothocollatie en registratie dit en verder uitreksel van dien. daarop behoorlijke de hand gedaan .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./