Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

8

Document datum

3-11-1755

Document soort

Woningverkoop

pagina

12,00 t/m 12,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

Maandag de 3 novbr. 1755 ten overstaan van (in het bijzijn van) rechter g.l. schallen j.u. [..] verschenen dr j.g. slegher in in de hoedanigheid van als gevolmagtigde. van de ontvanger geneael versteege en verzochte dat al nu met de verkoop van t halve huis, hof en wehre met de schuur daar achter, hartger venneman en zijn vrou toestendig, ingevolge besluit, overheidsbevel van de 19 septbr. 1755 en gedane publicaties van 14 dagen tot 11 dagen, tengevolge van zodanige vonnis als in deze op de 6. junij 1755 ter camere van haar ed. moogende de Heren gedeputeerde staten deze graafschap is vergaan, al nu mogte worden vervaren. beslissing het rechtbank gebleken zijnde van de gedane drie publicaties zal al nu met de verkoop vervaren. Voorwaarden en voorwaarden goederen na dor. j.g. plegker in kwaliteit als volmachtiger van de heer b. verstege, en die als ontvanger Generaal van de graafschap zutphen voornemens is volgens parate en reele uitvoeren na vorige gedane dagvaarding, inleidinge in in de plaats van met afspreken sie van prossessie voorschrevene. gebodene eerste, [..] voornemens is in t openbaar aan de meest biedende te verkopen ten overstaan van deze weledelen rechtbank, t na volgende onroerende perceel, hartger venneman en zijn huisvrouw toestandig, in deze stad Lichtenvoorde gelegen, zo om door middel van dien waaraan de daaruitvolgende een bedrag van negen hondert ses en tachtig gl.sestien stuivers salvo caliulo en ter goeder rekeninge herkomende wegens agterstendige paght van de gebronde wateren van Lichtenvoorde over de jaren ge-expireert ultimo junij 1753 en 1752, alles onder reserve van recht om te vervolgen dat iemand toebehoord cosu waardoor tegen de garant stellen. 1 de verkoop bij toeslag zal geschieden met schrijven onder borden, met guldens van twintig stvs. t stuk, en verder hooginge van vijf gelijke guldens wel meerder maar niets minder. 2 dit perceel word verkocht met zijn lusten en lasten, zoals daar bij is ge-exprireert, wanneer nogtans dat inval onverwoedelijk met nreerder bewezen lasten van thinsen, uijtgangen of stedigheden als anders mogt bezwaart zijn. wanneer zal die sweegens geene kortinge kunnen gedaan worden. 3 de hondersten of vijftigste *1/240 of 1/270 pond kosten van opdragt met alle gevolgen van dien zullen bij de koper onvermindert de kooppenning worden gedragen. 4 de koper of als van dit perceel als komen aan te koopen zal t zichzelf aanstonds kunnen aanvoerden zal t verkogte perceel voort na de toeslag tot schade en bate van de koper staan, blijvende aan ge-executeerdens nogtans gereserveert en onbenomen t reet van redeptie of losse, om die binnen de tijd van een jaar na sulhastatie (?) te doen met voorleggingen van de koopspenningen en die daar opgelopene kosten als anders. 5 de betaling van de kooppenning zal geschieden in twee egale termijnen, goederen van de eersten zal wezen de 1 januari en de tweede de 1 mei beide in t aanstaande jaar 1776 wanneer als die kooppenning vrij en kwijt zonder de minste kortinge aan handen van de officier zullen moeten overtellen, die van hem/haar aan t rekenkamer, kantoor Generaal zal besorgen, zal de verwinsbrief aan koperen op zijn tijd worden uitgereikt, ten ware ge-executeerdens dit perceel quanen te redineren binnen een jaar. 6 de koper zal gehouden zijn voor de kooppenning en agtervolginge deze voorwaarden te stellen twee suffi cante garant stellen, in deze domeinen of graafschap genoegsaam geerft nevens koper zullen zijn en blijven met als onderpand onder afstand doen van en aftien en privilegien regtens speciaal die van ordinaire, gewoon(lijk), normaal, gebruikelijk, in de regel, en excussie, haar van de inhoude van dien wel onderrigt houdende, en verder subnissie van haar personen en goederen aan het oordeel van alle Heren hoven, rechters en rechtbanken, en speciaal mede de judicature van haar ed. moogende Heren gedeputeerde staten deze graafschap. 7 in in het geval dat de koper coper zodanige garant stellen niets mogt kunnen stellen, zal t de uitvoerende vrij staan dit perceel wederop te hangen, en als dan minder mogt betalen, die schaden aan wanneer een koper kunnen verhalen zij parate en reele uitvoeren maar wanneer als dan meerder mogte komen te betalen, dal dien koper daar van niets profiteren. 8 de uitvoerende overdraagt zich aan uur ferrat na de toeslag om de koop tot te slaan of de koper te bedanken, blijvende echter de koper aan zijn gedane bot gehouden. en is naar voorgelzen van de voorstaande Voorwaarden dit perceel opgebongen als volgt. de helft (half) van een kasteel, slot hof en wekre binnen Lichtenvoorde geleden met de halve schuur door achter, doende in het gewone grondbelasting zeven stuivers (stuivers) en 12 *1/240 of 1/270 pond geschreven bij hendrik stortel van de ----- 489 - 0 -, verhoogt -------- 5 - 0 -. en heeft h. stortelder de toeslag behouden voor vierhondert en negentig gulden, die tot garant stellen heeft gesteld burgermeester a.h. bom en hendrickus stortelder welke de borgtocht overeenkomende manu hebben aangenomen .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./