Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

35

Document datum

21-5-1756

Document soort

pagina

68,00 t/m 68,00

Tekst

Kantlijn tekst

Den 50sten penning van den aankoop in vermelt is betaalt met twe en twintigtien gulden ... 12 maij 1755

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

vrijdag de 21 mei 1756 ... comapreerde de hoogwelgeboren gestrengen heer w.r. vazal van de koning van voerst, generaal major ten dienste deze lande, Here van de grimberg voor zich zichzelf en als volmachtiger van van de zichzelf zoon de ook hoogwelgeboren gestrengen heer peter willem van voerst tot grimbergen, vervaldatum in de ridderschap van de provincie van overijssel en chevallier in de Duitsen orden tot utrecht, kracht volmachtiger onder haar eigenhandig en zegel op de 16 mei 1756 op de huijse grimbergen verleden welke aan deze weledelen berecht ten fine van lectuur en prothocollatie word overgegeven, en verklaerde mits deze voor een wel en te danke betaalde geldbedrag in een steden vasten en onwederroepelijken erfkoop voor, ten behoeve van, in plaats van se et q.p. eeuwig en erffelijk aan harmen beekman haar huisvrouw stine cortbeeke en van hun/hen erven overgedragen, getransporteert op en overgedragen te hebben zich heer hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. en opgelte. zijnen zoon eigendommelijk tot behorende gerei, tuig ‘t beeks plaatsjen genaamt wanneer als het aan als, als daar op gewoont hebbende, bekent is, gelegen in buurschap Vragender domeinen Lichtenvoorde, en zo voor vrij en eigen bezit wegens mede bezwaart als met gemene Heren en landslasten, verclarende de heer hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken voor, ten behoeve van, in plaats van se et q.p. voor zich en zijnen erven van ‘t voornoemde plaatsjen van nu voortaan ten voor altijd dagen ontheven, onteigent en ontregtigt te wezen, de de genoemde (voor genoemde) als en erven daar aan wederom mits deze eigenden en beregtigender, daarop met de hand en mond vertiggenisse doende, naar waarheid belovende onder verband van zijn compts en desself heer zoon goederen, van hem/haar aan het oordeel als regtens onderworpen, met verzoek van prothocollatie en register s.a.l Het bovenstaande stip.. volgt de volmagt ik peter willem van voerst tot de grimbergen, verschreven in de ridderschap van de provincie van overijssel, en chevallier in de Duitsen orden tot utrecht toen veroordelen en certificere bij deze dat ik in de beste en bestandigste forme regtens aan mij heer vaader de hoogwelgeboorne gestrenge heer willem reinier van voerst, Here van de grimbergen en de grote weelen generaal major ten dienste van deze vereenigde nederlanden, volkomene magt en gewalt gegeven hebben zo doende in en mits deze, omme van herman bekman te ontvangen een somma van eflhondert gouden (zilveren) gulden zijnde die kooppenningen, koopsom van het beks plaatsjen alsmede de .. onder aalten en Winterswijk achtereenvolgende gelegen voor wanneer verre als voor zichzelf mijn heer vader genoten en beseten heeft, en wel zo in conformite van die coopcontract op de 6 april 1755 tussen mijn wel gemelde heer vader en de genoemden herman bekman ingegaan en gesloten. en verder deze bovengemelde kooppenningen, koopsom bij mijn heer vader ontvangen zijnde daarvan genoegsaam te quiteren en het verkigte goed aan de van zich zelf koper en haar huisvrouw stine cortbeeke land zedelijk in erfeigendom te overdragen en over te dragen en verders deze aangaande te doen en te verrigten al het geene zal worden bevonden te behoren, het welke alles van mij ten alle tijden zal worden gehouden van volkomen weerden en zodanig als wanneer ik in eigener persoon zo gedaan had met renunciatie van alle gunsten, voorrechten en uitgezondert regtens wanneer deze enigszins in strijd daarmee, in tegendeel reeds in gebruik zouden kunnen wezen of erdagt kunnen worden alles getrouwelijk zonder arg of opzet in oirkonde van de waarheid heb ik deze volmachtiger met mijn eigenhandige ondertekening en bijgedrukte aan geboorne stempel, zegelstempel, lakstempel, ook gage, honorarium bevestigt gedaan. grimbergen de 16 mei 1767 was getekent peter willem van voerst l.s .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./