Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

33

Document datum

10-5-1756

Document soort

pagina

61,00 t/m 61,00

Tekst

Kantlijn tekst

Extr. uijtgegeven

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

Maandag de 10 mei 1756 ... voor het gerecht verschenen vrouwe j.h. rauwerts weduwe tugtenaarse overleden haar echtgenoot de heer d. joost Wenthold geassisteert met g. han heutink als haar ad hune opgemaakt erkoren en toegelaten voogd en verder aare kinderen met naamen dor. a.h. Wenthold en thomas van de leij en petronella lueretia Wenthold echtgenoten., getrouwd wanneer voor zich zichzelf en in kwaliteit als volmachtiger van haar ieder door een huwelijk vermaagschapt manspersoon de student j.b. Wenthold volgens volmachtiger op de 5 mei 1756 voor pastoor, leider, bestuurder en professoren uitmakende de Academischen senaat van de furstendoms gelre en grafschap zutphen ten deze opsigte gepossertm en welke de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. hier nevens in orginali ten fine van prothocollatie en register deze weledele. landger. is overgevende, en dan eindelijk b.s. Wenthold wijnkoper tot wesel te saamen universele erfgenamen van haar vader en schoonvader overleden de heer d.j. Wenthold en verclaerende wanneer met als zonder goed en wettig ontfange te hebben en oversulx schuldig te zijn aan mevrouw ageta jacoba cuipers vrouw van de heer generaal grovesteins off haar erven een waar rente aan vast zit ad drie duizend guldens segge 3000 guld. belovende compten genoemde waar rente aan vast zit jaarlijks en alle jaren a op de dag van uitgeven deze te zullen verinteressen tegens vier procento van ieder hondert guldens en dat wel tot de effective aflosse tot, die ten beide kanten een ¼ jaar te denuntieeren word gereserveert en voorbehouden maar in in het geval dat de rente binnen twee maanden na de vervaldag word betaelt en tegelijk opgelegt zullen zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken rentgevers met drie en een half procentum kunnen en kunnen volstaan, verbindende compten tot verzekerde van gemontioneerde kapitaal en renten speciaal haar eigendommelijk toebehorende vast goed in tegenstelling tot leengoed klein pillen genaamt met haar boven rok en weidelanden ap en afhankelijkheden ‘t welk door een derk pillen als boer gebruikt en als pagter bebouwt wordt in de domeinen Lichtenvoorde buerschap vragender onder de huise tongerlo in zijne behoorlijke limiten kennelijk gelegen alsmede nog een weide off * ongeveer, circa 0,14 ha land de weel weiland genaamt groot tien dagen majens in pagt hebbende een lambert temmink mede in genoemde domeinen en onder het tongerlo gehorende gesitueert, ten einde vrouw renthefferse haar waaraan bij wanbetalinge wanneer van captiaal als rente kost en schadeloos zal kunnen en kunnen verhalen en dat wel ongeagtet de straf die de eerste de een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is opmakende van hem/haar ten deze opsigte ten aller in rechten bindend koomt te renuntieren onder onderworpen (mee akkoord gaan) als na regten Het bovenstaande stip... volgt de volmagt wij pastoor, leider, bestuurder en professoren uit erkende de academischen senaat van de furstendoms gelre en graafschap zutphen toen veroordelen en getuige in rechte, mits deze, dat voor ons verschenen is de student j.b. Wenthold en bekende in de beste en bestendigste vorm van regten te constitueren en authoriseren en te bevolmagtigen, gelijk constitueert authoriseert en bevolmagtigt maakt volgens en mits deze, dessels heer ieder door een huwelijk vermaagschapt manspersoon thomas van de leij gepensioneert vaandrig ten dienste deze landen ten einde om voor de weledele. landger. van de domeinen Lichtenvoorde te voor het gerecht verschijnen en aldaer voor een kapitaal ad drie duisent guldens ten behoeve van compts broer b.s. Wenthold, wijnkoper tot wesel te negotieeren van mevrouw ageta jacoba cuijpers vrouw van de heer generaal grovesteijns mede een vierde deel aan een boeren (beuren, in ontvangst nemen) vast goed in tegenstelling tot leengoed klein pillen genaamt door een derk pillen bebout wordende met alle haar ap en afhankelijkheden in de domeinen Lichtenvoorde buerschap vragender onder het tongerlo in de graafschap zutphen in zijne behoorlijke bepalinge gelegen, alsmede nog een stuk oogst off weidelandt opgegemelte tongerlo off elders in genoemde domeinen de som van duijsend guldens monterende en hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. voorgeseide quota toestendig, gesitueert te verhypothirseren en verbinden, welke vast goed in tegenstelling tot leengoed en overig stuk lands hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken en van hun zijn broers en zuster wegens haar vaaderlijk versterff overleden de heer d.j. Wenthold eigendommelijk zijn vervallen, en waar aan en in compts. moeder de tijd haar leven in straf off insusfructus is toestendig, ten einde de renthefferese bij onvermoedelijke misbetalinge wanneer van waar rente aan vast zit als intersse zich daaraan kost en schadeloos zal kunnen en kunnen verhalen. geevende vervolgens de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken aan zijn geconstitueerden de magt en authoriteit om hier ontrent, wanneer in genere als contact geld alle te doen en te verrigten, dat na stijl locaal gerequirest wordt en hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken aanwezig zijnde zou kunnen kunnen off moeten doen dit alles ter onder de clausulen van ratihabitie indemmisatie en andere na regten en constumen gebruikelijk. van de ten wezen akte met bewijskracht is deze bij deze secretaris betekent en met ons gewoon klein zegel bekragtigt. opgemaakt harderwijk de 5 mei 1756. lager stand ter ordonnatie van deselve was getekent h.l. cremer k.t. secretar .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./