Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

15

Document datum

29-11-1755

Document soort

pagina

28,00 t/m 28,00

Tekst

Kantlijn tekst

Exht. Den 29 novbr 1755

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

sabbati de 29 novbr 1755 ten overstaan van (in het bijzijn van) rechter g.l. schalen j.u. dor. bijzitters j. knol en a. tongerlo. Verschenen Aaltjen wibbels weduwe van andries van leuwen, in deze geassisteert met harmanus berentsen als geregtigd en verder hendrik brukkelder en severijn hesselink in kwaliteit als gerigtelijke aangesteld momeren van en over de minderjarige kinderen door de eerst gemelde comparante bij gemelde haar echtgenoot verwekt en voor de dag bracht bij deze stad en invetaris wanneer als zij eerste comparante van haar en haar echtgenoot gemenenen boedel had doen formeren en opstellen, en verder mede het magescheid ingevolge voorgeschreven. inventaris tussen de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken heden gesloten en getekent verclarende de beide laatste comparantten qp dat die bij magescheid ervintelijken georven huis uitkoop van de roerende goederen tot voordeel van die minderjarigen was strekkende verzoekende verders dat het voorgeschreven. magescheid moge geprothocolleert en beneffens de staat en inventaris alhier ter cancelarie bewaert worden om te strekken na behoren. volgt magescheid. op heden op de dag van uitgeven ondergeschreven is een vriendelijk en onwederroepelijk erf boedelscheiding tussen aaltjen wibbels weduwe van andries van leuwen, in deze geassisteert met harmanus berentsen als geregtigd ter eeneren, en verder hendrik brukkelder en severijn hesselinck als gerigtelijcke aangesteld voogden van en over de twee minderjarige kinderen van opgemelte Aaltjen wibbels bij overleden voornoemende haar echtgenoot ge..reert met namen teune en willemijne van leuwen als mede hendrik brukkelder als waernemende het rente van de afwezige janna van leuwen, en zo na een nauwkeurige examinatie van de boedels en daar over opgerighten staadt en inventaris ten anderen zijde ten overstaan van vrienden en naebueren opgericht gededigt en gesloten in manie en als volgt. ten eerste is tussen partijen condiridenten overeengekomen en het de moeder aan haar twee minderjarige kinderen en haar voornemens. mundige voordogter janna van leuwen genaamt. tussen welke en na kinderen vernoemt in de jaar 1735. de 23 april gelijke kinderen waren gemaakt (voor vader goed tot de halve van de onroerende goederen zoals die op de inventaris cap 1 xl01 en 2 staan beschreven en bestaande in een huis alhier binnen Lichtenvoorde naast het huis van adolf siebeler en berent hulsevoort kennelijk gelegen en het halve hoflanf achter op de geumate groot ongeveer een * ongeveer, circa 1,7 are gesaeij naast de weduwe. goevers haar hof gesitureert. Ten tweede is goed gevonden dat de gehelen inboedeln van de huizes levendige have en vee op de inventaris cap 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ervintelijk opgemelte aaltjen wibbels weduwe van andries van leuwen tot haar voordelen zal blijven behouden. derdens is overeengekomen, bepaald dat de moeder zal betalen de lastige schulden zoals dis op de inventaris 10 staan beschreven, en aan een ieder van haar drie kinderen hebben uit te keren voor dien aan haar overgelatenen inboedel van de huizen een simman van vijf gulden en vijf stuivers. en verder in gesontheid en ziekte te verplegen en vorders te handelen als een goed onder zijn kinderen verpligt is. waarmede partijen condividenten dan in wanneer een zijn gescheiden en gedeilt. in waarheids akte met bewijskracht is deze door partijen condividenten volgens van haar personen en goederen ter onderworpen (mee akkoord gaan) en judicature als geregtigd beneffens aanwezige vrienden en getuigen eigenhandig ondertekent binnen Lichtenvoorde. de 29 november 1755. welgetekent dit is het x marckt van aaltjen wibbels met aanhoudingen van de *1/240 of 1/270 pond getrokken na dat haar de inhoud deze duijdelijk was voorgelesen. hendrik brukkeler als voogd en las.. hebbende van de afwezige janna van leuwen. severijn hesselink als voogd. harmanus berentsen qp. dit is het __/_ marckt van garrit buellens met aanhoudingen van de *1/240 of 1/270 pond getrokken. dit is het x marckt van Jenneke bullens met aanhoudingen van de *1/240 of 1/270 pond getrokken. stubr. tongerlo als getuige. coenraet bruekelaer als getuige. wij ondergeschrevenen verclaren bonvenstaende marckten door opgemelte personen na dat haar de inhoud deze duijdelijk was voorgelesen met aanhouden van de *1/240 of 1/270 pond te zijn getrokken. g.l. schalen joh. tenmollr

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./