Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

11

Document datum

18-11-1755

Document soort

pagina

21,00 t/m 21,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

[..] voor het gerecht verschenen mr a. schierelberg bekking in kwaliteit als volmachtiger van de heer edmond joquin zoals acte van constitutie en volmachtiger daterend de 19 novemb. 1755 binnen de stad Borken in munsterland voor rechter en rerigts luijden verleden hier in judicio vertoont (?), gelezen en verzocht prothocollatie van van hem/haar, deze weledelen berecht te kennen gevende, dat zijn compten. heer hoofdzaak eenigse en ariversele erfgenaam abintesento is van overleden de heer dr. arnold adam antonij jungbloed, en verzochte uit dien hoofde uit naam van (met als naam) hoofdzaak bij deze berecht na Land regte en constuim locaal met de gewoonlijke solemniteiten apprehersie van bezit van zodanige vierde gedeelte van het goed en vast goed in tegenstelling tot leengoed everdink gelegen in deze domeinen buurschap lievelde met alle derselve ap = en deperdentien als genoemden heer dor. jongbloed met ter dood heeft nagelaten alsmede dat bij verkregene kalhee (?) door dit weledel berecht gestijft en gesterkt mag worden tot dat met beter recht daar uit worden geset, alles als, evenals junis stijl ac iacris, verkerende de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. qp verder dat de tijdenlijken landbouwer, boer van het goed everdink van gerigtswegen mag worden gelast en ge-interdiceert aan niemant anders dan aan de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken. heer hoofdzaak. de vrugten en pagten en verdere emolumenten te betalen van opgemelte in bezit genomener vierde gedeelte, bij straffen van andermalig betaling, met voorwaarde van prothocollatie en register deze jaarlijks zuodoftinuit en is daar op de heer hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. nadat t rechtbank op 't vast goed in tegenstelling tot leengoed everdink was nagekomen, namens zijn heer hoofdzaak in de bezit van 't vierde gedeelte van 't vast goed in tegenstelling tot leengoed everdink zoals bij deze acte verzocht, met de gewoonlijke betalingen echt geset en zich daar bij belooft te stijven en te sterken tot met beter recht daar zal uijtgeslaten zijn. volgt de volmachtiger. jok friderich christian arning hochfurst = munsterischen rechter van de stad Borken toen met deze te weten dat wagenvracht mij en Heren dirck herman balcken (?) burgermeesters en joan christoffer theben gerechtelijk functionaris bij een lokale rechtbank van de stad Borken persohnlick komen, en erkennen de heer edmond joquin hier ter kleine woning woonachtig en bekende in amplissima juris vorm te constitueren te auctoriseren en volmachtig te maken in gevolge en met deze de heer en mr. h: schievelberg becking practiserende advocaat reciderende te Winterswijk om uit name van wegens de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. alle zaken in de provincie van gelderland wanneer in als buiten regten tam active quam passive te verwalten te vertreden en waar te nemen en van wegens de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. als zodanig goederen en erven als door dood van overleden de heer dr. arnold adam anton jungblod jure successinis ab in te state op de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. zijn gedevolveert in bezit te neemen waar en waar ter plaetse van hem/haar ook mochten gelegen zijn, van hem/haar wanneer in bezit als petitorio te doen daarop volgen alle geldmiddelen en gunsten, voorrechten van regten ten dien einde taam agnoscendo quam defendendo te gebruiken, wanneer in exceptivis als ten hoofdzaak en verder om alles te doen en waar te nemen wat de zaken mochten komen te vereijkken en de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. zichzelf aanwezig zijnde zou kunnen kunnen of te moeten doen en laten alles onder belofte van goetken fringe en schadeloos houdinge en verdere clausulen van regten overeenkomende Het bovenstaande ad manus mei judicis facta mediante tot meer van de waarheid orkunt hebben oppervlaktemaat, 1 juk = ca 240-300 vierkante roeden = 0,50 ha. Ook gevonden de oppervlakte die een rechter door over tegenwoordiges document in afwezigheid mijnes gerichtschrivers door juratum notarium extraheren con = en sunscribeeren laten en met bijdruckingen mijnes gerightliks zegels bekragtiger rectum in de stad Borken in 't jaar deusent sevenhondert vijf en vijftig de veerteenden novembris

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./