Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

9

Document datum

21-4-1696

Document soort

pagina

6,00 t/m 6,00

Tekst

Erschenen Jan Coolmans timmerman en sijn huijsvrouw Aeltien Weeninck geadsisteert met Jan Bijvanck haeren hiertoe versochten en verleenden momber, ende hebben om sonderlinge haer daertoe moverende redenen, naer rijpe deliberatus met goet w..een, .. En approbatie van comparant Jan Coolmans ..ger Willem ter Veel en sijn suster Hilleken Coolmans, marito tutores, en van comparanten Aeltien Weenincks moeder Geesken Weenincks ten overstaen van Berent Huijninck haeren hiertoe versochten en verleenden momber dewelche gier mede erschenen, bij desen bester gestalt rechtens gemaeckt unionem prolium of eenschap van kinderen bij compat Jan coolmans en sijn voorige huijsvrouw Geertjen Duijven, en in sijn tweede ehe bij sijn voorn huijsvrouw Aeltien Weeninck geprocreert, en so bij haer noch procreeren mochte, gestalt dat de goederen op deselver respte kinderen sonder onderscheijt ende requart van t eerste of tweede bedde of waer die goerderen haer gesprooten, sullen oversterven ende devolveren erven of sij van eenderleij ouders waeren geprocreert en de goederen van eenderleij ouders heergecoomen, willende dat sulx tusschen ende van haere kinderen effect sal sorteren, sonder eendige contradicite, bij poene van exhereditatie. Waarop alle de comptn met namens Jan Koolman Aeltien Weeninck met haeren momber Jan Bijvanck, voorts Willem ter Veel en sijn voorn. vrouw Hilleken ende Geesken Weenninck met haeren momber Berendt Huijninck handtastinge hebben gedaen.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen jan coolmans timmerman en zijn huisvrouw Aeltjen weeninck geassisteert met jan bijvanck haren (hun) hiertoe verzochten en verleenden voogd, en hebben om sonderlinge haar daartoe beweeg-redenen, naar rijpe overdenking met goed w..een, .. en goedkeuring van hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken jan coolmans ..ger willem ter veel en zijn zuster hilleken coolmans, getrouwd, en van zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken Aeltjen weenincks moeder geesken weenincks ten overstaan van berent Huinink haren (hun) hiertoe verzochten en verleenden voogd van wie gier mede verschenen, bij deze bester gestalt volgens het recht gemaakt unionem prolium of eenschap van kinderen bij compat jan coolmans en zijn vorige huisvrouw geertjen duijven, en in zijn tweede huwelijk bij zijn voornemens huisvrouw Aeltjen weeninck verwekt, en so bij haar nog verwekken mocht, gestalt dat de goederen op van hem/haar respte kinderen zonder onderscheid en requart van t eerste of tweede bed of goederen die goerderen haar gesprooten, zullen oversterven en devolveren erven of zij van hetzelfde ouders waren verwekt en de goederen van hetzelfde ouders gekomen, willen dat zo tussen en van haar kinderen volmaaktheid zal sorteren, zonder een tegenspraak, op straffe van onterving. waarop alle de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken met namens jan koolman Aeltjen weeninck met haren (hun) voogd jan bijvanck, en verder willem ter veel en zijn voornemens. vrouw hilleken en geesken weenninck met haren (hun) voogd berendt Huinink de hand hebben gedaan .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./