Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

7

Document datum

28-3-1696

Document soort

pagina

5,00 t/m 5,00

Tekst

Erschenen Evert Vos die bekende in de besten dighste forme rechtens aen sijnen broeder Coene Vos sou in corridentie van aen hem bewesede diensten in den tijt dat sij bij malchanderen gewoont hebben, als andere hem daertoe moveren de redenen vrijwillig en met voorbedachten en rijpen rade gedoneert en in vollen eijgendom overgegeven, gecedeert en getransporteert te hebben gelijck hij aen glten sijen broeder Coene Vos en sijen erven erglijck doneerde, overgaf een deerde en transporteerde bij dezen den vollen eijgendom en pofsessie van hem toebehorende gereghte halfscheijt van Vos Stedeken in deze heerlickheijt buijrschap Zieuwent gelegen, als mede sijn halfscheijt van den grooten Weelcamp ende noch van een stucksen landes mede aen t Weel notoirlick gelegen, voorts alle sijne gerede goederen en effecten van wat naeme en natuijrs die oock wesen mochten, met den bedinge nochtans soo sij comptn glten sijnen broeder Casper Vos mochte coomen overteleren, ende sich met sijns huijsvrouw onvermadtlijck niet mocht cunnen verdragen, dat hem als dan sal vrijstaen deselve te verlaeten in welcken val ende aenders niet glts weduwe hem sal moeten uijtkeren een summa van hondert rijxdlr, neffens de kleijne kiste en het bedde daer hij nu op slaept, deses in maten voors. van compt aen glten sijnen broeder gedoneert, overgegeven gecedeert getransporteert en uijtgegaen voorts daervan met handt en de monde vertegen, Allet sonder argelist. Waertegens glts Coene Vos ende sijne bruijt Geesken ten Eeckeler (?) sij met hem als haeren bruijdegom ende momber soo hiermede sijn erschenen beloofden ende bij desen aennaemen glten haeren broeder Evert sijn levenlanck in cost dranck, kledinge en vorderen onderhout te verplegen ende onderhouden, ende van hem niet naerder arbeijt of dienst pretenderen als hij sus verre gedaen en nae sijn vermoogen dan can, ende dan nae sijnen doode een eerlijck begraffenisse naebuijrlijk te doen. Sonder argelist Desuper Stipulando.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen evert vos bekende in de besten dichtste forme volgens het recht aan zijnen broer coene vos zou in corridentie van aan zich bewezen diensten in de tijd dat zij bij elkaar gewoont hebben, als andere zich daartoe bewegen de redenen vrijwillig en met voorbedachten en ampel rade gegeven en in volle eigendom overgegeven, overgedragen en getransporteert te hebben gelijk hij aan betalingen zijnen broer coene vos en zijnen erven erflijk gevend, overgaf een scheelde en overdraagde bij deze de volle eigendom en bezit van zich toebehorende rechtbank halve van vos stedeken in deze heerlijkheid buurtschap zieuwent gelegen, als mede zijn halve van de grote Weelkamp en nog van een stukje land (grond) mede aan t weel naar het noorden gelegen, en verder alle zijne roerende goederen en effecten van wat name en vanzelfsprekend die ook wezen mochten, met de voorwaarde nogthans wanneer zij zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken betalingen zijnen broer casper vos mocht komen overteleren, en zich met zijn huisvrouw onvermadtlijck niets mocht kunnen verdragen, dat zich als dan zal vrijstaan van hem/haar te verlaten in welke in het geval dat en anders niets betalingen weduwe zich zal moeten uitkeren een som van hondert rijksdaalder, naast de kleine kist en het bed daar hij nu op slaapt, deze in maten de genoemde (voor genoemde). van hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken aan betalingen zijnen broer gegeven, overgegeven overgedragen getransporteert en uitgaan en verder daarvan met hand en de monde afzien van, allet zonder kwade opzet. Waartegen betalingen coene vos en zijne bruid geesken ten Eekeler (?) zij met zich als haren (hun) bruidegom en voogd wanneer hiermede zijn verschenen beloofden en bij deze aannamen betalingen haren (hun) broer evert zijn levenlang in kost drank, kleren en verdere onderhoud te verplegen en onderhouden, en van zich niets nader arbeid of dienst beweren als hij zo verre gedaan en na zijn vermogen dan kan, en dan na zijnen dode een eerlijk begravenis zoals in de buurt gebruikelijk te doen. zonder kwade opzet Het bovenstaande overeengekomen (zoals in weerwil van bedongen) .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./