Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

5

Document datum

24-2-1696

Document soort

pagina

3,00 t/m 3,00

Tekst

Luna 24. Februarij 1696 Rigther [..] Erschenen Jan Roumaete en Jan Roumaete beijde .. Gebroederen ende Verclaerden dat sij uijt sonderlinge affectie ende genegenheijt waeren overcoomen, gelijck su verclaerden ende behenden mits desen haeren wille te sijn, dat die langstlevende van haer beijden, soo sij sonder lijxes erven quenemen te sterven sal genieten ende erflijck behouden des atisterenden aen part sijnde ijden een vierdepart van het goedt de Roumaete soo ende als het selve in dese heerlickheijt Lichtenvoorde Bourschap Levelde is gelegen, sullende t tene sij vorders mochten coomen naetelaeten, bij de alinge erfghenaemen als sulx gebruijckelijck gedeijlt worden, Alles sinder argelist, daerop handtastinge gedaen."

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

Maandag 24. februarij 1696 rechter [..] verschenen jan Roemaat en jan Roemaat beide .. gebroederen en verklaarden dat zij uit bijzondere genegenheid, begeerte en genegeheid waren overeengekomen, gelijk su verklaarden en behenden mits deze haren (hun) wille te zijn, dat die langstlevende van haar beiden, wanneer zij zonder lijxes erven overnemen te sterven zal genieten en erfelijk behouden bevestigend een deel zijnde ieder een kwart van het landgoed de Roemaat wanneer en als het zichzelf in deze heerlijkheid lichtenvoorde Buurtschap Lievelde is gelegen, zal t tene zij vorders mochten komen nagelaten, bij de alinge erfgenamen als zo gebruikelijk gedeelt worden, alles zonder kwade opzet, daarop elkaar de hand gegeven."

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./