Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

38

Document datum

29-8-1696

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen dr. theben .. geborgen, zijnde dat zijnen gisteren Hendrik theben wonende tot doetinchem op de 24 septemb. 1688 de halve van een waar rente aan vast zit van twaalf hondert sevenentachtentigh gl. 10 str. de rente volgens zalige. harckincks oproeping van 29 meert 1681 aan jan *1/240 of 1/270 pond als rentmr. van juffer judith agnes van bloot overgedragen heeft, wanneer overlegd aan deze ed berechting copiam authuaticum van gelten pretenses cedert hendriks theben een hant gedatiert op de 21 februari 1684. dit protest letterlijck geannecteert en ten prothocol geinfereert en datrin schriftelijk bevel, waarbij ervindlick dat de de genoemde (voor genoemde). Hendrik theben aan compat. dr theben albewijts in t jaar 1684 voor zijne getrouwe diensten aan zich over de legitimatie en in zijn perces an't hoff van gelderlant tot eenrecompens gegeven heeft zijn recht en pretensis van wie hij op gerrit harckinck in bredevoort wondende aangaande de gerichtelijkce oproeping in de vragerensen thiende en tonderloo van 19 oktober. 1681 gehad heeft ter som van twaalf honderd sevenentachentig gl. 10 str. op 6 ten hondert staande zoals glte oproeping. daarom hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken ook gequiteert heeft op zijn recht van zekere schuldbekentenis slaande op jan theben in zijn leven burgermeester. tot coesveldt ter som van hondert in contact geld rx.daarlder. de rente van dien bij zich onderschreven de 17 juli 1633 mede alhier door copiam onder b. van compnts onder zalige. rud. theben aan zich geleend en verschooten. dit protest mede letterlick geamiecteert en ten prothocol geinseriert en daarin schriftelijk bevel. en zoo is het, zo besluiten wij... dan deze vermeijndte overdacht tegeven. Hendrik theben eigen hand wordt en paroles onder ondernomen tegens alle rechten strijdigh is. de protesteerde hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken van de aullitate cessionis, te meer, dewijl met allen Hendrik theben aan hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. voor zijne getrouwe diensten over die legitimatie en d'arnhemse processen bewesen, bevrijts in't jaar 1684 in de plaats van merce, die zijn recht en pretensie van de genoemde oproeping wergeset heeft nooit meer on dat ook comparaat daartegen zijn recht gequiteert heeft van een obbligatie van hondert rxdlr. de iintres van dien dto. 1633 slaande op zalige. johan theben in leven burgermeester tot coesvelt, gelijk hij nog doet en quiteert bij deze. welckers nagelatene kinderen buiten de legitimatie van Hendrik theben de naast erfgenamen in de bloede van zijn vader zalige. gerr. theben houden geweest zijn. Daar welke schuldbekentenis hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. in original aan de gelegitimeerden Hendrik theben getoont heeft heet op d'eerste wijze als hij hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. in bredevoordt versicht heeft in painct van die gepretendeerde legitimatie te willen assiteren. daarop Hendrik theben ook aan hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. toen belooft heeft, dat hij dieselve aan comparaat wilde voldoen, ook zijne hand daarvan geven wanneer hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. alleen tot legitimatie mogte cooperieren en zijn debroir doen, waarop hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. nog gezegt heeft, hij troude zich dat tie ale een eerlick man, hij begeerde daar geen hand van, helaas nu heel anders uitgevallen. hebbende zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken ten fine van legitimatie zijne uiterste debroir en ijver, inspanning aandacht aangewend en daarom ook zichzelf na doetinchem gewijst, d'acte van legitiamtie tweemaal opgestelt, daarvan d'eend nog in afschrift stemt, nadat het is gecollationeerd woordelijk overeen met het origineel onder hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. is berustende. en na dat van hem/haar van de vader gerrit theben zalige. en die grootmoeder elsebe van de Heiden en mei Lijtjen theben en hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken als bloetsverwant onderschenen was de vader gerrit theben en de naderhand gelegitimeerden Hendrik theben na arnhem gerist en toen te seinen in de heraldiekteken, in de vorm van een beer, zowel zittend, gaand of staand afgebeeld gelogirt. en tot op de dag van uitgeven van de vonnis d'anno 1683 en naderhandt in haar zaken wanneer in presentis en tegenwoordigheid van zijn vader Hendrik theben als voor en naar in zijne afwezigheid t'here zijn uiterste plicht gedaan en de zake met anders als zijn eigen zaken in acht genoomen en behertight zijnde ook betalingen theben door comparants voorspraak practijcqs en beleid met berentsen dochter gehuwd, getrouwd. wesende dan te eenmaal inbillick onverantwoortlick, ja onredelijck, dat hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. die bij Hendrik theben aangenomen coesveltse schuldbekentenis om te voldoen, zich met rente. over duizend guldens bedragende zal missen en quiteren ut pamflet, voorval gebeurtenis, geschrift waarop het verschil van mening is beschreven en waarop de aa. ende dat hij hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. van wegen zijn salaris en verdienste advijses reisen en schrijven en tot een schadeloosstelling in de plaats van mercedis overgegeven en overgedragen halve van 1287 gl. 10 stv. cim rente niets zal hebben en genieten, maar over de duizend gl. schade daar nog bij lijden. soo protestierde hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. ten alle hooghten de nullitate actus et pretense cessionis door hend. theben vijftehalf jaar naar zijn eerste overdacht en overhandeging tegens zijn eigen hand woordt en parool wederrechtelick gedaan, met reserve van d'acte tegens betalingen Hendrik theben compterende ter plaatsen daar en wanneer 't behoort om de volmaaktheid van die gedane overdacht te hebben off dat zij sunsten alle schade en rente daar bij geleden en nog te lijden zich over 1200 gl. bedraagt aan hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken met kosten sall hebben te vergoeden met verzoek dat hiervaan door extractum prothocol aan betalingen Hendrik theben en joh. *1/240 of 1/270 pond in de bovengeschr. kwaliteit de weten achtereenvolgens kunnen gedaan worden. obtinuit .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./