Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

35

Document datum

22-7-1696

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Erschenen Christ. Stump richter dlandtschv. Deser heerlickheijt reperterende sijne uijt kracht van sententis van 19e december 1694 op den 3 april deses jaeres gedaene peijndinge aen vrouw Harkincks effecten, daerbij genomieert voor de summa van sijn reeckeningen bij obglte. sententis hem selve taxa geadjudiceert ende ten gevolge van den in contumaciam non diminuentis met advijs van onpartijdige op den 10e deses te samen ter summa van 875 gln. 15 str. getaxeert versoeckende ten gevolge dien ouder adtreckinge van bewijslijke betaelinge en t gene comparant uijt craht van sijn arrest van den 11 julij 1688 mocht coomen te consequeren omni meliori modo aenheringe aen de effecten bij de bevengenende acte van peijndinge uijtgedruckt salva insinuatione hiervan aen de wed. Harckincks et protest de expensis obtinuit. Den vaeght Bruijninck relateert hiervan die weerte aen vrou Harckincks in Tongelro aen H. Seesinck huijs geinsinueert te hebben. Acten den 27e Julij 1669. Den ondervaerght Toebe Reesinck relateert door ordre des richter en uijt den naems van Derck Tubus, Tonnes Wolters opgeseght te hebben huijs hof eb al 't gene sij van hem in pacht en gebruick geeft om tegens aenstaenden Petri te ruijmen. Actum den #.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen Christus. stump rechter dlandtschv. deze heerlijkheid reperterende zijne uit kracht van vonnis van 19e december 1694 op de 3 april deze jaren gedane beslagname aan vrouw harkincks effecten, daarbij genomieert voor de som van zijn rekeningen bij obglte. vonnis zich zichzelf taxa geadjudiceert en ten gevolge van de bij verstek non diminuentis met advies van onpartijdige op de 10e deze te samen ter som van 875 gln. 15 str. getaxeert verzoekende ten gevolge dien ouder adtreckinge van bewijslijke betalinge en t geen hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken uit kracht van zijn inbeslagname, aanhouding van de 11 julij 1688 mocht komen de daaruitvolgende omni meliori onlangs aenheringe aan de effecten bij de bevengenende acte van beslagname beschreven salva insinuatione hiervan aan de weduwe. harckincks et protest de expensis buiten toepassing. den vraagt Bruinink verklaart hiervan die weerte aan vrou harckincks in tongelro aan h. Seesink huis gemeld te hebben. acten de 27e julij 1669. den ondervraagt toebe Resink verklaart door ordinaire, gewoon(lijk), normaal, gebruikelijk, in de regel van de rechter en uit de naam van Derk tubus, tonnes wolters verklaart huis hof eb al 't geen zij van zich in belasting en gebruik geeft om tegens aanstaande petri te ruimen. actum de # .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./