Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

3

Document datum

..-..-1696

Document soort

pagina

2,00 t/m 2,00

Tekst

Erschenen Jenneken te Veluwe van wijlen Wolter Willemsen geadsisteert met den Ceuraat Berent Huijninck haeren hiertoe versogten en verleenden momber die behende in de bestendighte forme reghtens aen Jan Slickerman weduwnaer van comptnen zall. nighte Hendersken ter Kolchesoo in consideratie van haere aen haer bewesene diensten in den tijt die sij bij haer gewoont heet , als amdere haer daertoe overende (?) redenen, en suusten vrijwillig en met voorbedachten en rijpen rade, ged..ert en in vollen eijgendom overgegeven, gecedeert en getransporteert te hebben gelijck sij aen glten Jan Slickerman en sijnen erven, erflijck doneerde overgaf cedeerde en transporteerde bij dese den volle eijgendom en possessie van haer toebehoordende anderhalf sevende gedeelte van t Goedt groote Veluwe in dese heelickheijt Lichtenvoorde buijrschap Zieuwent kennelijk gelegen, als mede haer aenpart van t veen, voorts alle haere gerede en ongerede en vordere effecten, van wat naem en natuijre die oock wesen mochten, desen in maten voors. van comptn aen glten Slickerman gedoneert overgegeven gecedeert en getransporteert en uijtgegaen, voorts daarvan met handt en monde vertegen, met bekentenis van nu af aen daervan ten eenemael ontrechtight en Jan Slickerman en sijn erven daervan gerechtight te sijn, ende wat aen belanghde de dispositien van comparantinne op den 5 december 1687 alhier ten voordeels van de voors Hendersken te Kolche gemaeckt deselve heeft sij comparantius ten overstaen haeres voors. mombers so deslve van vorige cracht of effect mocht wesen, of desen cunnen obstanen en suusten gerewereert en geannuleert. Alles sonder argh of list. De super cum pardicto tutore stipulantdo. Waertegens ijeten (?) Jan Slickerman (?) i die hier mede is erschenen beloofde en bij desen aenmaan de comparantiuns Jenneke te Veluwe, harer leven lanck in behoorlijks cost dranck, kledinge en vorderen onderhout te velegen (?) ende te onderhouden oock nae naeren doodt eerlijck en naebruijrlijck nae haeren stadts gebeur te laeten begraeven en nae haeren doodt aen Hendrick Willemsen te betaelen soo daene 60 Flr., als de voorsr. Jenneken te Veluwe daer aen als dan te betaelen schuldich is. sonder argelist Dosuper stipulando.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen Jenneke te veluwe van overleden wolter willemsen geassisteert met de bijzitter berent Huinink haren (hun) hiertoe verzocht en verleenden voogd die behende in de bestendighte forme geregtigd aan jan slickerman weduwnaar van zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken zalige. nighte hendersken ter kolchesoo in in aanmerking genomen van haar aan haar bewezen diensten in de tijd die zij bij haar gewoont heet,als amdere haar daartoe overende (?) redenen, en suusten vrijwillig en met voorbedachten en ampel rade, ged..ert en in volle eigendom overgegeven, overgedragen en getransporteert te hebben gelijk zij aan betalingen jan slickerman en zijnen erven, erfelijk gevend overgaf overgedragen en overdraagde bij deze de volle eigendom en bezit van haar toebehoordende anderhalf sevende gedeelte van t landgoed grote veluwe in deze heerlijkheid lichtenvoorde buurtschap zieuwent kennelijk gelegen, als mede haar deel van t veen, en verder alle haar roerende en onroerende en vordere effecten, van wat naam en nature die ook wezen mochten, deze in maten de genoemde (voor genoemde). van zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken aan betalingen slickerman gegeven overgegeven overgedragen en getransporteert en uitgaan, en verder daarvan met hand en monde afzien van, met bekentenis van nu af aan daarvan ten eenmaal ontrechtight en jan slickerman en zijn erven daarvan geregtigd te zijn, en wat aan belanghde de dispositien van zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken op de 5 december 1687 alhier ten voordeel van de de genoemde (voor genoemde) hendersken te kolche gemaakt van hem/haar heeft zij hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken ten overstaan haar de genoemde (voor genoemde). voogden so van hem/haar van vorige in gevolge of volmaaktheid mocht wezen, of deze kunnen obstanen en suusten gerewereert en gestopt. alles zonder kwade opzet. de super met (als, ofschoon, omdat) pardicto tutore overeengekomen. Waartegen ijeten (?) jan slickerman (?) i die hier mede is verschenen beloofde en bij deze aanmaning de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken jenneke te veluwe, haar leven lang in behoorlijk kost drank, kleren en verdere onderhoud te velegen (?) en te onderhouden ook na naar doodt eerlijk en zoals in de buurt gebruikelijk na haren (hun) stadts gebeur te cijnshouders begraven en na haren (hun) doodt aan Hendrik willemsen te betalen wanneer daene 60 flr., als de voorschrevene. Jenneke te veluwe waaraan als dan te betalen schuldich is. zonder kwade opzet Het bovenstaande overeengekomen .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./