Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

25

Document datum

22-6-1696

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Erschenen Herman Verwitt ende Maria ten Haeve eheluijden, die bekenden voor haer en haeren erven in eenen steden, vasten, eeuwigen ende onwederroepelijcken erfcoop, voor eene welen te dancke betaelde summe geldes, erflijck ende eeuwighlijck overgelaeten ende vercoft te hebben, gelijck sij cedeerde ende transporteerde den kracht deses aen Jan ten Eeckeler ende sijen erven seecker stucksken boulandt ongeveer anderhalf schepel gesaeij groot, soo ende als het selve alhier op den op den Schatbergkamp, tusschen Huijninck en Elekinck landt notoirlick is gelegen. ende comparantinus van wijlen haer moeder aengestorven en nij maeghschijt is te deele gevallen, en sulx voor vrij en allodiaal, uijtgesondert genreijne heeren ende landt lasten. Deses in maten voors. gecedeert, getransporteert en uijtgegeven, daerop met handt ende monde gerenuntieert ende vertegen, wahr ende wahrschap gepresteert ner landtrechte onder verbant haerer goederen om sich daer aen in cas van ovictie ten genoegen te cunnen verhaelen. Alles sonder argelist. Desuper stipulando.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen herman verwitt en maria ten have echtgenoten, die bekenden voor haar en haren (hun) erven in een steden, vasten, voor altijd en bindende erfkoop, voor een welen te dancke betaalde summe geld, erfelijk en voor altijd overgelaten en verkocht te hebben, gelijk zij overgedragen en overdraagde de kracht deze aan jan ten Eekeler en zijnen erven zeker stucksken akkerland ongeveer anderhalf * ca 29-34 ltr gesaeij groot, wanneer en als het zichzelf alhier op de op de schatbergkamp, tussen Huinink en elekinck Land naar het noorden is gelegen. en comparantinus van overleden haar moeder aengestorven en nij maeghschijt is te deele gevallen, en zo voor vrij en eigen bezit, uitgezondert genreijne Heren en Land lasten. deze in maten de genoemde (voor genoemde). overgedragen, getransporteert en uitgegeven, daarop met hand en monde gerenuntieert en afzien van, waar en waarheid gepresteerd ner landtrechte volgens haerer goederen om zich waaraan in in geval van ovictie ten genoegen te kunnen verhalen. alles zonder kwade opzet. Het bovenstaande overeengekomen (zoals in weerwil van bedongen) .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./