Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

22

Document datum

13-6-1696

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Erschenen Berendt Clumperinck ende Jenneken Clumperinck eheluijden geassistiert met Berendt Huijninck als haeren hiertoe ercooren en verleenden momber, die bekenden in de bestendighte forme rechtens aen haeren resp. swaeger ende broeder Aelbert Clumperinck ende Willemken Bijtemans eheluijden soo in consideratie van haere aen haer bewesene diensten in den tijt dat sij bij haer gewoont ende met malcanderen huijs gehouden hebben als aendere haer daertoe moverende redenen, en sausten vrijwilligh en met voorbedachten en rijpen rade, gedoneert en in vollen eijgendom overgegeven gecedeert en getransporteert te hebben, gelijck sij aen glten Aelbert Clumperinck ende Willemken Bijtemans ende haeren erven erflijck doneerden, .. cedeerden ende transporteerden bij desen den volle eijgendom en possessoe van aher toebehoordende aenpart van t Goedt Clumperinck in de Buijrschap Zieuwent ende haer aenpart van 't goedt Abbinck in de buijrschap Vrageren als meed haer aenpart van 't Veen, ende haer aenpart van de Wamelinck Maete aen des here Nieuwenbosch resp. in dese heerlickheit Lichtenvoorde gelegen, voorts alle haere gerede en ongerede goederen en effecten van wat naeme en natuijre die oock wesen mochten mits betaelende de schulden, deses in maten voors. van comparanten aen glten Albert Clumperinck ende Willemken Bijtemans gedoneert getransporteert en uijtgegaen, voorts daervan met handt en monde vertegen, met bekentenis van nu voortaen af en daervan ten eenmael onrechtight ende Aelbert Clumperinck ende Willemken Bijtemans en haere erden daeraen gerechtight te sijn. Alles sonder argelist. Desuper cum predicto tutore stipulando. Waertegens genrelten Aelbert Clumperinck ende Willemken Bijtemans eheluijden :/ die hiermede sijn erschenen :/ beloofden ende bij desen aennaemen de comparanten Berent Clumperinck ende Jenneken Clumperinck eheluijden haer leven langh in behoorlijcke cost dranck, kledinge en vorderen onderhout te verplegen ende te onderhouden, oock nae haeren doode eerlijck te laeten begraeven, sonder argelist. Desuper stipulando.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen berendt clumperinck en Jenneke clumperinck echtgenoten geassistiert met berendt Huinink als haren (hun) hiertoe ercooren en verleenden voogd, die bekenden in de bestendighte forme volgens het recht aan haren (hun) resp. zwager en broer Albert clumperinck en willemken bijtemans echtgenoten wanneer in in aanmerking genomen van haar aan haar bewezen diensten in de tijd dat zij bij haar gewoont en met met elkaar huis gehouden hebben als andere haar daartoe beweeg-redenen, en sausten vrijwilligh en met voorbedachten en ampel rade, gegeven en in volle eigendom overgegeven overgedragen en getransporteert te hebben, gelijk zij aan betalingen Albert clumperinck en willemken bijtemans en haren (hun) erven erfelijk gaf, .. overdraagden en overdragen bij deze de volle eigendom en possessoe van aher toebehoordende deel van t landgoed clumperinck in de buurtschap zieuwent en haar deel van 't landgoed abbinck in de buurtschap Vragender als meed haar deel van 't veen, en haar deel van de wamelinck maete aan van de gisteren nieuwenbosch resp. in deze heerlijkheid lichtenvoorde gelegen, en verder alle haar roerende en onroerende goederen en effecten van wat name en nature die ook wezen mochten mits betaelende de schulden, deze in maten de genoemde (voor genoemde). van zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken aan betalingen albert clumperinck en willemken bijtemans gegeven getransporteert en uitgaan, en verder daarvan met hand en monde afzien van, met bekentenis van nu voortaan af en daarvan ten eenmael onrechtight en Albert clumperinck en willemken bijtemans en haar begraven daaraan geregtigd te zijn. alles zonder kwade opzet. Het bovenstaande met (als, ofschoon, omdat) predicto tutore overeengekomen. Waartegen genrelten Albert clumperinck en willemken bijtemans echtgenoten :/ die hiermede zijn verschenen :/ beloofden en bij deze aannamen de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken berent clumperinck en Jenneke clumperinck echtgenoten haar leven langh in behoorlijke kost drank, kleren en verdere onderhoud te verplegen en te onderhouden, ook na haren (hun) dode eerlijk te cijnshouders begraven, zonder kwade opzet. Het bovenstaande overeengekomen (zoals in weerwil van bedongen) .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./