Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1696-1700 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

16

Document datum

26-5-1696

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Erschenen Herman Crabbenborgh in q e as volm. Van Joost Schutten en Elisabet ten Broeck eheluijden, voorts van Theodorus Schutten, derato caverende voor sijn absente huijsvrouw Willemina ten Broeck, belovende derselver ratificatie ten aldereersten in forma juris inteleveren mede alle en sampt de rato caverende voor haren absente religieusen broeder Conraadt ten Broeck met belofte van inleveronge van deselfs ratificatie en waervoor Joost Schutte en desselfs huijsvrouw onder verbandt van haer respectieve behuijsinge en hunne hoff binnen Grol hebben gecaveert, craght volmacht voor burgmtr. schepenen ende raedt der stadt Groenlo op den 25-en desen gepasseert, onder derselver, en subscriptie van den secretaris, welcke in den gerichte gesien ende gelesen, en ad kune actum voor goedt erkent, dienvolgende bekende naemens sijn principaelen en voor haer en haeren erven aen de hr Arnoldt Wentholt Burgmtr. der stadt Zutphen en vrouw Elisabet ten Bem sijn eheliefste en haere erven, gecedeert en overgegeven te hebben, cedeerde ende gaf over, soodaenigh recht van pandtschap als comptn. principale van Garrit Harckinck en Harmanna Smit van heer Jan de Rhode van Heerkenen den 19 april 1657 in t goedt Pillenstede onder Tongerloo in dese heerlickheijt gelegen is gesonstitueert en deselve pandtschap eerft bij maegscheijt den dato de 14 julij 1665 op comptn. principaelen vaeder en moeder schoonvader en schoonmoeder Hendrik ten Broeck en Mechtelt Crabbenborgh is vererft ende weder op compnt. principalen bij maeghescheit de dato den . . . . de rechte halfscheijt is overgecomen, en de andere halfscheijt is door affsteren van een suster en broeder op compts. principalen schoonmoeder en stiepvader verstorven en sunst overgecoomen geweest dewelcke de voors. halfscheijt aen Theodorus Schutte ende deselfs huijsvrouw op den 22 martij 1692 hebben gecedeert en overgegeven test protocolle, met vordere behoutenisse van de voors. pandtpenninck ter summa van 1650 gl. ontfangen te hebben, voorts naemens sijn principalen alle en sampt, en elck in 't bijsonder van alle soodaenige recht van pandtschap als in voors. goedt Pillenstede hebben gehadt, affstandt ende vertichnisse doende, gelijck compnt. dede in en in crachte deses. Desuper stipulando.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen herman Krabbenborg in q e as volmachtiger. van joost schutten en elisabet ten moeras, drassig land, ook land dat jaarlijks onderloopt en begraast kan worden echtgenoten, en verder van theodorus schutten, derato borgstellend voor zijn afwezige huisvrouw willemina ten moeras, drassig land, ook land dat jaarlijks onderloopt en begraast kan worden, belovende van hun/hen ratificatie ten aldereersten in de vorm juris in te leveren mede alle en met de rato borgstellend voor haar afwezige religieusen broer conraadt ten moeras, drassig land, ook land dat jaarlijks onderloopt en begraast kan worden met belofte van inleveronge van van hem/haar ratificatie en waervoor joost schutte en haar huisvrouw onder verbandt van haar achtereenvolgende gebouwen en hunne hoff binnen grol hebben gecaveert, Kracht volmacht voor burgmtr. rechtsprekend college naast de schout en raad van de stad groenlo op de 25-en deze verleden, onder van hun/hen, en ondertekening van de secretaris, welke in de berechting gesien en gelezen, en ad kune opgemaakt voor landgoed erkend, de volgende bekende namens zijn hoofdzaken en voor haar en haren (hun) erven aan de hr arnoldt Wenthold burgmtr. van de stad zutphen en vrouw elisabet ten bem zijn geliefde en haar erven, overgedragen en overgegeven te hebben, overgedragen en gaf over, zodanige recht van met schuld als zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken. hoofdzaak van garrit harckinck en harmanna smit van heer jan de rhode van heerkenen de 19 april 1657 in t landgoed pillenstede onder tongerloo in deze heerlijkheid gelegen is gesonstitueert en van hem/haar met schuld eerft bij maegscheijt de op de dag van uitgeven de 14 julij 1665 op zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken. hoofdzaken vader en moeder schoonvader en schoonmoeder hendrik ten moeras, drassig land, ook land dat jaarlijks onderloopt en begraast kan worden en mechtelt Krabbenborg is vererft en terug op hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. hoofdzaak bij maeghescheit van/op de dag de....de rechte halve is overgecomen, en de andere halve is door affsteren van een zuster en broer op compts. hoofdzaak schoonmoeder en stiepvader door erfenis in eigendom overgegaan en sunst overgecoomen geweest van wie de de genoemde (voor genoemde). halve aan theodorus schutte en van hem/haar huisvrouw op de 22 maart 1692 hebben overgedragen en overgegeven test prothocol, met vordere behoudens van de de genoemde (voor genoemde). schuld-penning ter som van 1650 gl. ontvangen te hebben, en verder namens zijn hoofdzaak alle en met, en elk in 't bijsonder van alle zodanige recht van met schuld als in de genoemde (voor genoemde). landgoed pillenstede hebben gehad, afstand en vertichnisse doende, gelijk hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. dedite, afkoopsom, herroeping, intrekking in en in als blijkt uit deze. Het bovenstaande overeengekomen (zoals in weerwil van bedongen) .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./