Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

62

Document datum

29-9-1736

Document soort

pagina

12,00 t/m 12,00

Tekst

1736. Den 29 september Jan Bronckhorst ende Janna Hoofts ehel, voor eene capitale summa ad vierhondert gulden, aan Jannes Poelhuijs en deesen erven. Verbonden haar toebehoorende huijs en daarbij gehoordende hofflandt alhijr op den Rapenborgh tusschen de behuijsingen van wijlen Jan Smit, off nuw Crabbenborghs en de wed. wijlen Hendrick Werstermans huijs kennelijck, alsmeede zijn kinderlijck aandeel zijnde een vierdepart van een stucke bouwlandt op den Schatbergh, opt Klughtjen, van het hofflandt in den Bosgaarden, en van eene Hoijmathe alhijr aan het Broek kennelijck geleegen, breeder bij't prothocoll.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1736. de 29 september jan bronckhorst en janna hoofts echtgenoten, voor een capitale som ad vierhondert gulden, aan jannes Poelhuis en deze erven. met als onderpand haar toebehoorende huis en daarbij gehoordende hofflandt alhier op de rapenborgh tussen de behuizinge van overleden jan smit, off nuw Krabbenborg en de weduwe. overleden Hendrik werstermans huis kennelijk, alsmede zijn kinderlijck aandeel zijnde een kwart van een stucke akkerland op de schatbergh, op het klughtjen, van het hofflandt in de bosgaarden, en van een hoijmathe alhier aan het broek kennelijk gelegen, Breder bij't prothocol .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./