Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

188

Document datum

7-12-1753

Document soort

pagina

48,00 t/m 48,00

Tekst

1753. Den 7 decbr. Johannes te Stroet en desselfs vrouw Berendina te Dorsthorst bekennen wegens ontfangene penningen schuldig te sijn aen de Lieutenant Voust eene summa van vijfhondert guldens, verbindende daar voor haare personen en goederen en wel in specie t huijs en hof 't welk door comptn binnen Ligtenvoorde bewoont word uijtgesondert een ¼ part, voorts een stuk land groot twe schepels gesaaij op de Nerinckshaar gesitueert uijtgesondert een vierde part, een stuk hofland in de Geumathe groot een schepels gesaai uijtgesondert een ¼ part, eijndelijk nog twe stukken hofland bij de Ligtenvoordse mole agter de smit, ten eijnde den rentheffer sig in cas van onvermoedelijke misbetalinge door aen koste en schadeloos sal kunnen en mogen verhalen.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1753. de 7 decbr. johannes te moerassig land en haar vrouw berendina te dorsthorst bekennen wegens ontfangene *1/240 of 1/270 pond schuldig te zijn aan de plaatsvervanger voust een bedrag van vijfhondert guldens, verbindende daar voor haar personen en goederen en wel in contact geld t huis en hof 't welk door zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken binnen Lichtenvoorde bewoont word uitgezondert een ¼ deel, en verder een stuk land groot twee * ca 29-34 ltr zaaigoed op de nerinckshaar gesitueert uitgezondert een vierde deel, een stuk tuinland in de geumathe groot een * ca 29-34 ltr zaaigoed uitgezondert een ¼ deel, eindelijk nog twee stukken tuinland bij de Lichtenvoordse mole achter de smit, ten einde de rentheffer zich in in geval van onvermoedelijke misbetalinge door aan koste en schadeloos zal kunnen en kunnen verhalen .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./