Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

181

Document datum

30-3-1753

Document soort

pagina

45,00 t/m 45,00

Tekst

1753. Den 30 maert des agtermiddags quartier voor vijve. Erschenen Dor. van Basten als volmr. van Jan Weitkamp en dede peijndinge op en aan de alinge gereede en ongerede goederen actien en crediten van Hartger Venneman en desselfs vrouw Christina Holweg, en Jan Holweg en desselfs vrou Janna Holweg in soo verre deselve eenigsints in dese heerlijkheid Ligtenvoorde bevindende, en in specie van Hartg. Venneman en desselfs vrouw te weeten op desselfs huijs, schure hof en were staende alhier binnen Ligtenvoorde, alles voor soo verre meer Hartger Venneman en desselfs vrou en voornde. parcelen sijn beregtigt, voorts op en aan de ongerede goederen van Jan Holweg en desselfs vrou te weeten het huijs en hof daar agtter hier in Lightenvoorde tussen de huijsen van Joachim Sterneborg en Cornelis Doppen. Een stukke land ongeveer drie schepel gesaai groot op den Voogtscamp agter Huijinck naest de weduwe Goevers. Een half kampjen in t Vragerse veld was van de wed Goevers de wederhalfscheid toe behoort. Nog een stukke hofland in den Bosgaarden alle bij en omtrent de stad en in dese heerlijkheid Ligtenvoorde gelegen met alle der selver op en dependentien ende sulx om door dit middel te erlangen en te hebben effectatiem versekeringem en proferentie, voor een restant van een duijsent driehondert en vijftig guldens soo voorad. Christina Holweg, huijsvrouw van Hartger Venneman en Janna Holweg huijsvrouw van Jan Holweg aen compts principaal wegens gekogt wit linnen ad eenhondert en agtien stukke verschult sijn gebleven, alles ad imprediendam alienationem et oppignorationem.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1753. de 30 maert van de agtermiddags quartier voor vijve. verschenen dor. van basten als gevolmagtigde. van jan weitkamp en dedite, afkoopsom, herroeping, intrekking beslagname op en aan de alinge roerende en onroerende goederen actien en crediten van hartger venneman en haar vrouw christina holweg, en jan holweg en haar vrou janna holweg in wanneer verre van hem/haar enigszins in deze domeinen Lichtenvoorde bevindende, en in contact geld van hartg. venneman en haar vrouw te weten op haar huis, schuur hof en were staande alhier binnen Lichtenvoorde, alles voor wanneer verre meer hartger venneman en haar vrou en voornde. percelen zijn berichtigd, en verder op en aan de onroerende goederen van jan holweg en haar vrou te weten het huis en hof daar agtter hier in Lichtenvoorde tussen de huizen van joachim sterneborg en cornelis door een houten pen verbinden. een stukke land ongeveer drie * ca 29-34 ltr zaaigoed groot op de voogtscamp achter huijinck naast de weduwe goevers. een half kampjen in t vragerse veld was van de weduwe goevers de wederhalfscheid tot behoort. nog een stukke tuinland in de bosgaarden alle bij en omtrent de stad en in deze domeinen Lichtenvoorde gelegen met alle van de van zich zelf op en afhankelijkheden en zo om door dit middel te erlangen en te hebben effectatiem versekeringem en proferentie, voor een restant van een duizend driehondert en vijftig guldens wanneer voorad. christina holweg, huisvrouw van hartger venneman en janna holweg huisvrouw van jan holweg aan compts hoofdzaak wegens gekogt wit linnen ad eenhondert en agtien stukke verschuldigd zijn gebleven, alles ad imprediendam alienationem et oppignorationem .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./