Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina IMG_3655 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 2272451339 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: .. ende gehoord .. de klaghte van Lubbert Ebberinck
over dat Jan Coelmans hem Ebberinck
eenige plaggen sonde weggehaalt
hebben
..
Jan Coolman
..
Eerstelijck de attestatie van
Bartolt Hilderink dewelke verklaarde
dat hij ter plaatsen in questie
verscheijden malen plaggen gemaaijt
en onbespiert weggehaalt heeft.
Tweedens de attestatie van Hermen
Eeftink seggende dat hij aldaar
in den drogen soomer plaggen gemaeijt
ende deslve sonder bespieringe
weggehaalt hadden, ende dat
hij niet anders wiste ofte hij
mogte sulx oock wel doen.
Derdens segt Hedr. Eeftink dat
hij aldaer in den drogen somer plaggen
gemaeijt hadde, ende sijn vader
die plaggen weggehaalt hadde, ende
dat Keune Stegers hem daerover
aangesproocken hadde, ende hij
Hedndrick daer opgeseght, so deselve
hem te naegemaeijt waren, konde
hij dieselve weghalen, en so niet
soo soude hij die weg laten halen.
Ten vierde segt Roelof Hilderick van
dit jaar aldaer plaggen gemaeijt te
hebben, en dat doemaels de knegt van
Coolmans tegens hem gesegt hadde,
confrater hebt gij daar gemaeijt,
wij sullen margen een karre krijgen
en halen die plaggen wegh,
dat hij Roeloff daarop geantwoord
hadde, doet dat, en doet het van
desen avond vrij, ende dat wel
naeder en oock wel verder gemaeijt
ende sonder bespieringe voor eenige
jaren weggehaelt hadde.
Ten vijfden Hendrick kleijn Tanckinck
segte wel hebben hooren seggen
van Coolmans sigturee, dat hij een
gedeelte van Coolmans land besit,
en oock wel tegen sijn land gemaeijd
hadde, selfs buijten den ordinaire
sigtvree, maer dat niet wiste hoe nae
of hoe verre sig Coolmans sigtvree
streckte, ofte Coolmans aldaer
eenen verdere sigtvree hadde.
Ten sesden segt Harmen klein Tankinck
dat hij van desen somer een
jaar geleeden agter Coolmans dijck
plaggen gemaaijt hadde, dat Jan Coolmans
hem daerover aengesproocken
ende gesegt, Harmden daar hebt gij mij te
na gemaeijt, en ick ben soo eeven
van gedachten geweest om de plaggen
op te vatten dat hij Harmen daar op geantwoord
hadde dat sou mij niet wel komen
want ick ben der maar alleene, dat
al wijders Coolmans daarop gesegt hadde,
dan wil ik u daar voor nogh liever
te willen weesen, als het niet
ander wesen kan, en sulx omdat
daarop gij of een ander over een jaar
of een niet voetigen of te werck gaen
soude; dat hij Harmen evenwel daarop
de meeste plaggen weggehaalt hadde
en dater oock eenige waren blijven
staan, dogh dat niet wiste of die Coolmans
of een ander weggehaalt
hadde.
Alle bovenstaande attestatien
bij ons dan naukeurig geexamineert
sijnde bevinden daar bij niet een letter waer
uijt de possesse van op de quesieuse grond
plaggen te maeijen voor Lubbert Ebberinck kan
worden beweesen, also dat daar uijt niet blijkt
dat Lubbert Ebberinck of sijne voorstaaten immermeer
op den questieusen gront plaggen gemaeijt
hebben het welcke nogtans tot fundament van sijne
klagte ex capite spolu ofte versoeck om in
sijne possessie gesterkt te mogen sijn ten
uijtersten nootsaekelijck ware geweest
gemerckt het plaggen maeijen waer van de
attestanden gewagh maacken, niet door Lubbert
Ebberinck nogte sijne voorstaaten, ofte
luijt desselfs naeme of last gesegt word geschiet
te sijn, nienmaar door en voor de
attestanten uijt eijgener hoofde ende
ten eijgener nutte. Waarom het oock alhier
[als daar over geen twist sijnde]
te indageren staat, ..
 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,