Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina IMG_4497 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 2258997273 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: Staat en inventaris van alle
gereede en ongerede goederen
soo Geesken Pondus weduwe
van Eijmbert Raesinck tegenswoordigh
besit om den
selven aan dit weledele gerighte
van Lightenvoorde
over te geven.

Eerstelijk een vierdepart van het
huijs Pondes min een 12 parth
soo mijn vader toebehoort met daar
bij de halve kamer soo bij het huijs
aangetimmert is. Kennelijk in Lievelde.

Hoflandt.
Een vierdeparth van den gaarden
soo bij het huijs leijt affgedeijlt
en in sijn bealinge
van welke vierdeparth komt
mijn vader het 12. parth.

Nogh een stucke hofflandt
in den Hondekamp bij Stegers
groot 4 spint lien gesaaij
waar van mijn vader de halfschijt
toebehoort.

Boilant
Eerstelijk twe schepels gesaaij
op de Eriksaar tussen het lant van Dr.
Storteler en Trijne te Dorsthorst daar
van competeert
mijn vader het
vierde parth.

Nogh een schepels gesaaij op den Erikhaar
tussen Klaas Ebberink lant en het lant
van Eijmbert Kleijn Tanck daarvan
koomt mijn vader het 12.
parth.

Nogh op den Boschmanskamp
driespints gesaaij tussen het land
van Garrit Beerninck en het
landt van Jan Hendrick Wolters
daar van competeert mijn vader
het 12 parth.

Nogh een stuckien op de Waart
siende tiendtbaar tussen het
landt van EIjmbert Kleijn Tanck
en het landt van Beerent Ickinck
daan aan mijn vader niet toe
behorende.

Inboedels huijsgeracken.

Eerstelijck een halff weve touwe
met een 4: 7: 12 en 14: daarbij
hoorende kammen en een breetdoeks
tempel en 2 spoelen met
een schere en 3 haken.
Een spinde
Een melktonne
een drinkkenstonne
een kiste
een wiege met 2 wiege kussens
Dese nu navolgende huijsgeracken
competeert mijn vader de halfscheijt.

Levendige haeve
2 koebeesten en een jongh kalff 10 dagen oud.
5 hoendere

Houtwerk
1 weve touwe met seven kammen
soo kleijnen als groten en 2
tempels als mede nogh een
scherraam en scheerlat rat
paal en 3 kronen 2 spoelen
3 hacken en een steen
1 spintvat
2 kisten
1 tafel
1 schrien
1 waschkuijven
1 sopkuijven
1 koesomp
1 verkenssomp
1 water emmer
1 lopen
1 karne
1 backetrogh
1 sniesomph met een mes
1 brake
1 meelseven
3 vlegels
1 hackebreth
6 stoelen
1 slieff
1 leere
1 wiel
1 haspel
1 vlasreppele met ijseren
tanden met een starthacken
hekelen.

Koperwerk
1 roden koperen ketel oudt besleten

Iserwerck
2 iseren potten
1 backpanne
1 hangiser
1 haal
1 bouwsigt
2 plaggensighte
1 haar
1 vuerschuppe
1 tange
2 graafsspaden
1 graafschuppe
2 grepen
1 varke
1 punder

Aerdewerck
12 melcktielen
4 schotels
5 telders
5 koppen

Tinwerck
6 tinnen lepels

Bedde en bulst
2 onderbedden
2 overbedden
2 polen
4 kussens

Gesaaij op den lande

Eerstelijk het halve molder
gesaaij op den Ericksaar halff
met rogge besaaijt en gemest
en de andere halfscheijt wuest.

Nogh een schepels gesaaij op
den Ericksaar met rogge besaaijt
en gemest

Nogh op den Boschmanskamp
dat stuckien met rogge gesaaijt
en gemest.

Nogh het stuckien op de Woort
met rogge gesaaijt en gemest.

Nog 1 1/2 schepels gesaaij aghter
in den Lievelder Esch met rogge
gesaaijt en gemest welke
stuckien de Lievelse armen
toebehoorende is en wort op
de garve gebouwt.

Rogge garven soo in
het huijs gevat sijn ad
450 garven met 1/2 vieme
klopgarven.

Boekweijte van het stroo
afgedorst ad 2 molder.

5 gebackene broden
5 gebackene roggen.

Stroo
Ongeveer een vieme

Speck en vlees
1 halven varkenskop en ongeveer
2 pont speck.

Nogh van een halfiarigh
kalff het vlees in de pekel
ongeveer een 30 stucken.

10 runder metworsten

Linnengoedt
8 beddelakens
8 kussenslopen
7 hemden
6 dassen
11 h vlas

Wollen klederen die de inventarisante
overledene
eman, nagelaten heeft
en de vader niet mede toebehorig
is.
1 lakens rock
1 lakens kamesool
2 lakense broeken
1 pijpen rock
2 hemterocken een linnen en
een wollen
2 hoeden
2 paar kousen

Inkomende gelderen daar
an de vader niet mede beregtigt

Garrit Gelsinck 2 - 19 - :
Jan Heminck 1 - 19 - :
Beerent Huijskens 1 - 4 - :
Tunnis Reijnders 1 - 4 - :
Hinderick Lekers 1 - 19 - :
Hendrick Buesinck : - 13 - :
------------------------
9 - 8 - :


Alhier vollight den
staat van schult

Eerstelijk volgens obligatie
schuldigh en opgenomen
van Berent Raasinck vijfftigh
guldens waar van de
halfscheijt ten laste van
mijn vader rest nogh 25 - : - :
Nogh opgenomen wegens
obligatie vijftigh guldens van
Garrit Storteler wederom
half ten laste van mijn
vader rest dan nogh 25 - : - :

Nogh wederom opgenomen
van Hendrick Rentinck
vijentwintig gulden
daar van de halfscheijt wederom
ten laste van mijn
vader rest dan nogh 12 -10 - :

Nogh van Hendrick Koelman
volgens obligatie opgenomen
25 guldens 25 - : - :

Van Beerent Huijskes wegens
geleent geldt 13 - : - :

Nogh Griete Wassinck
geleent 6 - : - :

An Jan Hendirck Kinckinck
wegens meisterloon 4 - : - :

Nogh van Jan Hendrick
Raesinck geleent 1 - : - :

Nogh aan Garrit Kuijper
tot Groll wegens twee groeven
ad 26 - 8 - :

Aan Jan Stortelder wegens
helpen met de paarde 2 - : - :

Aan de weduwe Ebberinck
voor helpen met de paarde 2 - : - :

Aan Jan Pons wegens een
dootkiste 2 - : - :

Aan Beerent Kosinck wegens
schoenmaken 1 - 6 - :

Aan Aalbert Mellinck wegens
lants geldt 1 - 15 - :

Aan de rentmeester Joh.
Knoll wegen hofturff : - 12 - :
---------------------------------------
147 - 11- :

De inventarisante desen
staat in allen delen nae
haar beste wetenschap heeft
laten opstellen reserveert haar
nogtans die moghte om ten
allen tijden hier bij te voegen
dat hier van gebleven
ofte vergeten mogte
sijn. En presenteert
sulks ten allen tijden met
ede te bekragtigen in
waarheijt dese is dit van de inventarisante
met aanholdinge der penne
getekent in bewijsen der getuijgen
actum Lightenvoorde den 30 december
1746.

Dit is het X van Geesken Pondus met aanholdinge
van penne getekent
Beerent Kunninck getuige
B. Huijinck getuige.
 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,