Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina IMG_4489 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 2258997268 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: Veneris den 30 december 1746

Righter
Frederik Henrick Stumph
Coornoten
Joh: Knoll et Ambr. Tongerloe.

Erschenen Geesken Pondus, geassisteert
met haaren vader Arent Pondus deesen
weledeler gerighte te kennen gevende
hoe dat haaren man zaliger wijlen Eijmbert
Ransinck voor eenigen tijdt deeser
weerelt overleden zijnde, zij comparantinne
met haaren ouwden vader, en onnoosele
kinderen kunnen leeven, genootsaackt
was sigh wederom te verondersaten;
waarom de comparatinne gessisteert
als voor en seer gedienstelijck is versoeckende
dat bij deesen weledelen gerighte
over haare twee kinderen momboiren
na landtreghte moogen gestelt
worden om haar in het oprighten van
eenen inventaris en magescheijdinge
als na landrechte behoort assisteren.
Desup: stipulando.

Daarop beijde handtastinge gedaan.

'T gerighte deesen in gesien hebbende
steldt tot momboiren over de onmundige
kinderen tussen wijlen Eijmbert
Ransinck en Geesken Pondus staander
ehe geprocreert met namen Jan
Willem en Harmijna aan de persoonen
van Arent Pondus als bestevader
en Harmen Oostendarp en Henrick Rasinck
ten eijnde om de weduwe
in haar versoeck in het oprighten
van den inventaris en magescheijdinge
te assisteren. voor den onmundigen
vader goet te besorgen en het selve
aen den gerighte ten fijne van examinatie
in approbatie over te leveren
als na landreghte.

De voorgemelte gestelte momboiren het
voorschr. voorgeleesen sijnde, namen de
momberschap aan met en onder belofte van
deselve opreghtelijck te sullen naeleeven
onder verbant haarer persoonen gereede
en ongereede goederen als na landreghte
sonder argelist. Desupre stip.

Daarop behoorlijcke handtastinge
gedaan.

 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,