Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina DCP_0883 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 2253571472 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: ..
Erschenen Arent Wassinck voor hem selven en voor
sijn absente huijsvrouw Hendersken ter Stege de
rato caverende en ontvangen te hebben van
Jan Stemer eene summa van vijtigh gulden
belovende deselve jaerlijx te verrenten tegens
ses ten hondert waervan het eerste jaer
rente sal verschenen sijn op den 2e junij 1701
en soo vervolghlijck tote aflosse toe, soo beijdersijts
een vierdendeel jaers voor den verschijnsdagh,
aentecondigen voorbehouden wort, stellende
daervoor ten onderpande alle sijne comparanten
gereden en ongereede goederen en in
specie sijne eijgendoemelijcke halve maete
de Woelmaethe genaemt, achter de kleijne
Braecke naest Klumperinck maete in de
buijrschap Levelde notoirlick gelegen, om
sich daervan bij faute van misbetaelinge soo
voor capitael als rente met parate
executie cost en schadeloos te cunnen verhaelen.
Desuper stipulando. 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,