Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina IMG_4380 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 2253423840 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: Te weeten zij hiermeede als dat
op heeden dato onder geschr. een
eerlijck ende wettelijck accoort ..
.. tussen Engbert
Sprenkeler weduwnaar van wijlen Aeltjen
Teppers voorts Jan Pondus, en
Arent Pondus als momboiren van de
nogh twee onmundige soonen, tussen
wijlen Harmen Pondus en
wijlen Aaltjen Teppers staander ehe
ehelijk geprocureert, Voorts nog
meede Geesken kleijn Tanckinck en Josijna
kleijn Tanckinck welcke beijde reets mundigh
dogh als nogh in deesen geassisteert met haaren
oomen en bloetmomboiren Frerich ende Willem
Bijvanck.
Ende sulx over en weegens de tught
off de tughtmakinge door wijl haare
moeder en stijffmoeder Aaltjen Teppers
bij het ingaan van het houwelijck
van gemelten Engbert Sprenkeler
aen den selven bij houwelixe voorwaarde
gedaan en over de houwelixe voorwaarde
selfs in't geheel en sulx op conditien
en manieren naevoglende.
Namentlijck dat haar stijfvader Engbert
Sprenkeler in plaats dat hij derselve
gereede en ongereede goederen van
haar stijffmoeder Aaltjen Teppers
tijdt sijns leevens in tught soude
gesetten, de opkomsten daervan profiteeren,
dat hij gemelten Engbert
Sprenkeler alle gereede goederen
soo op den inventaris gespecificeert
staan en aen den gerighte op heeden
overgegeeven alleen in volkoomen eijgendom
sal behouden en besitten
tot bedden en bridt? kisten en kasten
voor soo verre deselve niet nagelvast
mog te weesen, paart, beesten,
kooren, hooij, stroo en wat meer
op den intventaris voor gereet goet
mogte uijtgedrukt staan ..

Dat hij Engbert Sprenkeler vervolgens
voor den tijdt van ses agter een volgende
jaaren het huijs hof bouw weij
ende hooijlandt op het kleijn Tanckinck
sall bewoonen en bebouwen en soo
veel als in paght sal blijven besitten
en sullende des jaarlix daar voor aen
paghte betaalen drie gulden.

Dat de reets mundige kinderen de
paght voor haar contengent van nu
off aan des jaarlix sullen trecken
en oock meede garfe saaden van de
bouwlanden onder het geheele goetjen
gehoorende sullen proviteeren
het welcke oock die nogh onmundige
kinderen sullen doen soodra de
selce de mundige jaare van tijdt
tot tijdt sullen bereicken.

Dat egter de selve nogh twee onmundige
soonen op soo lange
deselve niet mundig zijn en
van haare goederen nogh geen
paght off vrughten trekken in
het huijs sullen moogen verblijven
en door de stijffvader Engbert
Sprenkeler sullen verpleegt en
onderhouden worden soo als hij
tot nu toe gedaan heeft.

Dat ook de kinderen alle soo lange
ongetrouwt zijn bij siekte en
sughtigheijt eene vrijen toeganck
in het huijs sullen behouden.

Dat de stijffvader Engbert Sprenkeler
naa omtreck off verloop die voorgemelte
ses paghtjaaren van het
kleijn Tanckinck met zijn vrouw
en kinderen en die aan hem hier voor
gemelte aen haar over gegeven
gerede mobilien van het kleijn
Tanckinck sal moeten ruijmen sonder
eenigh tegenspreecken sonder nader
opronge en sonder sig eenige verdere
bemesting of mest of mestreght als
dan verder te crengen. En off sigh eenigh
gesaaij meerder te crendigen.

Dat eghter de vier kinderen aen hem Engelbert
Sprenkeler bij sijn vertreck nae verloop
van deeser jaaren sullen gehouden zijn
uijt te tellen eene summa ad vijfftig
guldens tot betalinge der kinderen boedel
schulden uijtgeschooten.

Dat hij Engelbert Sprenkeler eghter geduijrende
deses jaaren meede sall gehouden weesen
het landt in behoorlijcke mestinge te bewaren
en met het laatste jaar soo veel rogge
sall moogen saaijen als daar tegenwoordigh
opgesaaijt is ten waare hij met
het verloop van die jaaren met de kinderen
anders conde overkoomen, off dat de
selve kinderen hem Engbert in de paght
jaaren langer willen laten continueren.

Totstandhoudinge en naekoominge
deese verbinden partijen contrahenten
soo in sampt als sonders alle haare
gereede en ongereede goederen deselve
tot dien eijnde onder allen heeren
hooven en gerighten submitterende.

In waarheijdts oircondt is deese tussen
partijen condividenten neffens aen en
bij weesende getuigen onderteijkent.
Actum Lightenvoorde 30 januarij 1745.

Dit is het mark van Engbert Sprenkeler ..
..
Dit is het mark van Jan Pondus .. als momboir
Dit is het mark van Arent Pondus .. als momboir
Jan Teppers als mommer.
Dit is het mark van Hijndrick kleijn Tanck .. als momboir
.. 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,