Nadere informatie

Nr

1430910184

Notitie

Bron: Winterswijk - buurschap MEDDO - Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

1104 RA Bred.440; fol.107v en 108 r
17440415
Jan Tops en Geertjen Vrackink ehelieden, bekennen tot haeren nut en profijt opgenomen en ter leen
ontfangen te hebben van Cornelis Mensink een somma van 250 guldens en dan nog een somma van
600 guldens, samen dus 850 guldens, jaarlijks te verrenten tegens 3 der zelver guldens van het
hondert, stellende tot onderpande hun gerede en ongerede goederen, specialijk hun
eijgendommelijke stedeken 't Beijtel, bestaande in huis en een kamp daar bij aanliggende, als mede
nog een stuk boulant ter grote van ongevehr 6 schepels gesaeij op den Nieuwenkamp tussen de
landerien van Tieenk en Aleffs, samen in de buurschap Meddehoe gelegen.
Bron: Winterswijk - buurschap MEDDO - Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

1118 RA Bred.185; fol.254v
17480820
Erschenen Jan Bargerbosch, vernomen hebbende dat de heer Officier deser Heerlijkheid en Ampte
vervat was met Hoves brieven van executie in saken van comparant contra Ger.ten Beitel en dessen
borge Jan Tops, versoekt dat de selve op heden ter executie mogen worden gelegt en hij mag
worden geset in de possessie van de percelen, zijnen debiteur G.ten Beitel toestendig, als van 't huis
hier in Wenterswijk bij den selven bewoont wordende, een parceel de Wippelbeeke genaamt van
de heer Peppink aangekogt, een gaerden in den Bloemers gaerden en dan nog een perceel gronts de
Bengevoorts weijde genaamt, alle in en voor Wenterswijk gelegen, en voorts van de ongerede
goederen van den borge Jan Tops, als naementlijk het goet Beijtel, bestaende in de behuijsinge,
gaerden,hout en twijg en den Nienkamp, te saemen in de buurschap Meddehoe gelegen.
Bron: Winterswijk - buurschap MEDDO - Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

1119 RA Bred.185; fol.257r
17480904
S.J.van Hengel junior, speciaal last hebbende van Jan Bargerbosch en Geertken Nienhuis ehelieden,
refereert hoedanig comparants principaal executie heeft verzocht en bij den WelEd. Gerigte op 20-
8-1748 is ge?mmiteert (=gerechtelijk toegewezen) en in de possessie gestelt van de ongerede
goederen van G.ten Beitel, als in sijne behuijsinge en wehre, een parceel de Wippelbeeke genaamt
van de heer Peppink aengekogt, een gaerden gelegen in de Bloemers gaerdens en dan nog een
parceel gronts de Bengevoorts weijde genant, alle in en voor Wenterswijk gelegen, en in de
ongerede goederen van Jan Tops op 't Beitel als borge, de behuijsinge, gaerden, boulant, hout en
twijg, het Beijtel genaamt en den Nienkamp, gelegen in de buurschap Meddehoe. Comparant
verzoekt nu 1ste, 2de en 3de ruijminge, doende sulks kragt ende mits desen, versoekende de selve te
decerneren op de voorgemelte parceelen.
Bron: Winterswijk - buurschap MEDDO - Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811


1127 RA Bred.186; fol.28r en v
17511207
Erschenen Jan Tops pro se et nomine uxoris, verklaart met grote bevreemding ontvangen te hebben
seekere acte waar bij Jan Bargerbos pro se et noie uxoris heeft versogt en door het gerigt is
geaccordeert, om werkelijke distractie tegen 20 december a.s. van comparants ongerede goederen
op 't Beijtel, bestaande in huijs, gaarden, bouland, hout en twijg, het Beijtel genaamt en den
Nijenkamp, in de buurschap Meddehoe gelegen, en zulks uit kragt van executie en quasi gedane
immissie en apprehentie van possessie. Comparant meent dat door Jan Bargerbos ten eenemaal
qualijk wierd geprocedeert en dat alzo de voorgenomen executie genen voortgang kon of mogt
gewinnen. Comparant wil hiertegen gerigtelijke oppositie doen, verwachtende dat de executie niet
verder vervaren mogte werden.
Bron: Winterswijk - buurschap MEDDO - Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811'>s, weduwnaar van wijlen Mette ten Beijtel, geeft te kennen dat hij voorhebbens is sigh
wederom te verandersaten. Hij heeft bij zijn overleden vrouw drie onmondige kinderen, t.w. Gerrit,
Jenneken en Enneken. Tot momberen over de kinderen worden aangesteld Harmen ten Beitel en
Gerrit ten Beitel. In de boedel-inventaris o.a.: Een stuck boulant ter grote van ongeveer 4 schepel
roggen gesaaij gelegen op den Nuwenkamp in de binnenpaalen van Grondels; nog een stuck boulant
genaamt den Nuwenkamp ter grote van ongeveer 6 schepel roggen gesaaij, kennelick in de
buerschap Meddeho kerspel Wenterswick gelegen, nievers mede beswaert dan met verpondinge;
ongeveer 2 schepel mestroggen gesaaij op de Braak, ongeveer 1? schepel mestroggen gesaaij op
den hoffkeskamp; ongeveer 3 schepel mestroggen gesaaij in den Nuwenkamp samen in de
buerschap Meddeho gelegen.

Bron: WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

Het rot van Jan van Walvaart
13. Jan ten Beijtel 54
vrouw Geertjen 44
soons Willem 9
Gerrit 3
dogters Jenneken 21
Mette 11
Janna 7
Willemina 5
Bron: Winterswijk - Meddo - Liberale gift 1748

1090 RA Bred.439
17400618
Jan Willem Scholten als volmr.van de heer Lubbert Adolph Tork en vrouwe Petronella Willemina
van Hoorn ehelieden; vrouwe Willemina Johanna Tork douariere van wijlen Lucas Willem van Essen
tot Vanenborge; Frederik Willem Tork en Jacoba Maria van Wassenaar ehelieden; Maria
Margareta Tork douariere van wijlen Rudolph Bernhard Volkier grave van Regteren tot den Velner;
kinderen en erfgenamen van Anna Maria Ripperda, douariere van Assueer Tork, bekent te
transporteren en overtedragen:
1.Erve en goed Grote Wesselink aan Hendrik Kalff senior;
2.Erve en goed Voortman aan Hendrik Kalff senior;
3.Erve en goed Kleijn Esselink aan Henrik Walijen Henriks;
4.Erve en goed Beijtel aan Jan ten Beijtel;
5.Erve en goed Grever aan Willem Schuijrink;
6.Erve en goed Wennink aan Willem Schuijrink;
7.Erve en goed de Beeke aan Hendrik Lemkamp;
8.Erve en goed Groot Esseling aan Jan Wijmes of nu aan desselfs nagelatene weduwe nu hertrout
aan Everhard Keuper;
9.Erve en goed Lemnes, bouman Berent, aan Albert en Jan Hendrik Esselink;
10.Erve en goed Lemnes, bouman Teunus, aan Hendrik Schuijrink;
11.Erve en goed de Kronie aan Albert en Jan Hendrik Esselink;
12.Erve en goed de Tigheloven aan Aaltjen Roscamp weduwe Jan te Giffel;
13.Erve en goed Illebergen aan Keune Boijink en Jan Tejnk ijder voor de halfscheijt;
14.Erve en goed 't Haafken aan Jan Hesselink voor 2/3e parten en Dries van Eerden voor 1/3e part.
Bron: Winterswijk - buurschap MEDDO - Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

1104 RA Bred.440; fol.107v en 108 r
17440415
Jan Tops en Geertjen Vrackink ehelieden, bekennen tot haeren nut en profijt opgenomen en ter leen
ontfangen te hebben van Cornelis Mensink een somma van 250 guldens en dan nog een somma van
600 guldens, samen dus 850 guldens, jaarlijks te verrenten tegens 3 der zelver guldens van het
hondert, stellende tot onderpande hun gerede en ongerede goederen, specialijk hun
eijgendommelijke stedeken 't Beijtel, bestaande in huis en een kamp daar bij aanliggende, als mede
nog een stuk boulant ter grote van ongevehr 6 schepels gesaeij op den Nieuwenkamp tussen de
landerien van Tieenk en Aleffs, samen in de buurschap Meddehoe gelegen.
Bron: Winterswijk - buurschap MEDDO - Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

1118 RA Bred.185; fol.254v
17480820
Erschenen Jan Bargerbosch, vernomen hebbende dat de heer Officier deser Heerlijkheid en Ampte
vervat was met Hoves brieven van executie in saken van comparant contra Ger.ten Beitel en dessen
borge Jan Tops, versoekt dat de selve op heden ter executie mogen worden gelegt en hij mag
worden geset in de possessie van de percelen, zijnen debiteur G.ten Beitel toestendig, als van 't huis
hier in Wenterswijk bij den selven bewoont wordende, een parceel de Wippelbeeke genaamt van
de heer Peppink aangekogt, een gaerden in den Bloemers gaerden en dan nog een perceel gronts de
Bengevoorts weijde genaamt, alle in en voor Wenterswijk gelegen, en voorts van de ongerede
goederen van den borge Jan Tops, als naementlijk het goet Beijtel, bestaende in de behuijsinge,
gaerden,hout en twijg en den Nienkamp, te saemen in de buurschap Meddehoe gelegen.
Bron: Winterswijk - buurschap MEDDO - Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811

1119 RA Bred.185; fol.257r
17480904
S.J.van Hengel junior, speciaal last hebbende van Jan Bargerbosch en Geertken Nienhuis ehelieden,
refereert hoedanig comparants principaal executie heeft verzocht en bij den WelEd. Gerigte op 20-
8-1748 is ge?mmiteert (=gerechtelijk toegewezen) en in de possessie gestelt van de ongerede
goederen van G.ten Beitel, als in sijne behuijsinge en wehre, een parceel de Wippelbeeke genaamt
van de heer Peppink aengekogt, een gaerden gelegen in de Bloemers gaerdens en dan nog een
parceel gronts de Bengevoorts weijde genant, alle in en voor Wenterswijk gelegen, en in de
ongerede goederen van Jan Tops op 't Beitel als borge, de behuijsinge, gaerden, boulant, hout en
twijg, het Beijtel genaamt en den Nienkamp, gelegen in de buurschap Meddehoe. Comparant
verzoekt nu 1ste, 2de en 3de ruijminge, doende sulks kragt ende mits desen, versoekende de selve te
decerneren op de voorgemelte parceelen.
Bron: Winterswijk - buurschap MEDDO - Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811


1127 RA Bred.186; fol.28r en v
17511207
Erschenen Jan Tops pro se et nomine uxoris, verklaart met grote bevreemding ontvangen te hebben
seekere acte waar bij Jan Bargerbos pro se et noie uxoris heeft versogt en door het gerigt is
geaccordeert, om werkelijke distractie tegen 20 december a.s. van comparants ongerede goederen
op 't Beijtel, bestaande in huijs, gaarden, bouland, hout en twijg, het Beijtel genaamt en den
Nijenkamp, in de buurschap Meddehoe gelegen, en zulks uit kragt van executie en quasi gedane
immissie en apprehentie van possessie. Comparant meent dat door Jan Bargerbos ten eenemaal
qualijk wierd geprocedeert en dat alzo de voorgenomen executie genen voortgang kon of mogt
gewinnen. Comparant wil hiertegen gerigtelijke oppositie doen, verwachtende dat de executie niet
verder vervaren mogte werden.
Bron: Winterswijk - buurschap MEDDO - Regesten Oud Rechterlijk Archief 1533-1811
 



(Gereed met inladen)

© A. Pondes, 28 maart 2004

site tracking
site tracking