Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina IMG_3357 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 2253423910 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: Te weeten .. een magescheijt .. geslooten .. tussen
Aaltjen Teppers laast weduwe van wijlen
Harmen Pondes ter eenre zijde; en de Jan
Pondes, Arent Pondes en Frederik Bijvanck
als oomen ende bloetmomboiren van de
vier onmundige kinderen, door het overlijden
van Harmen Pondes .. met namen Geesken en
Josijne voorkinderen, en Jan en Bartelt
Pondes op Kleijn Tanckinck, alles ten
overstaen van verdere aenwezige vrienden
en getuijgen ..

Eerstelijk soo het de moeden aen haere
voorschr. vier kinderen voor vader ongereet
goedt toe de halfscheijt van haar
aendeel van het goetjen Kleijn Tanckinck
bestaende in een huijs hoff goorden
lant bouw weij ende hoijlandt
soo en als het selve tussen
meergemelte Harmen Pondes en Aeltjen
Teppers in leeven soo van Pondes als
Kleijn Tanckinck is bewoont bebouwt
en gebruijckt en in de boerschap
Lievelde kennelijck geleegen van welcke
halfscheijt de kinderen de opkomsten
sullen prfijteren off den eijgendom
selfs trecken als deselve zijn mundigh
geworden, off te trouwen moghten koomen.
Tweedens is omtrent het gereede soo in
gedoempte des huijses bouwerije gesaaij
op en in den lande meste ende mestreght
peert beesten karre, ploegh en wat
eenighsins onder het gereede kan off
magh gereekent worden, rij en alleen
sal behouden sonder daer avn aen de
kinderen ijts uijt tegeeven off uijt te
keeren, mits betalende daer teegens
off daer voor alle inboedels schulden
sigh te samen randeerende volgens
den optreck ongevheer eene summa ad
200 gulden, en daer en booven gehouden
weesen, deselve haere vier kinderen
soo volgens magescheijdinge van den
5t februarij 1724 aen de twee voorkinderen
belooft als oock aen de twee nae
kinderen , van wijlen Harmen Pondes
deselve geduijrende haere onmundigheijt
in behoorlijcke kost en dranck, linnen
en wullen te onderhouden en verpleegen,
deselve kinderen als een moeder
betaemt in alle eere en deugt optrecken
en nabuurlijck leesen en schrijven
te laten leeren, en daer en boove aen
de twee voorkinderen ijder sal geeven eene
kiste en aen deselve in plaats van de
moeders kleedeeren, soo bij dat voorgemelte
magescheijdt sijn belooft te geeven eenen
sersijen rock, en een sersijen rijlijft met
mouwen en aen de twee naekinderen
ijder eene kiste, alles booven de dagelijckse
behoorlijcke kleederen soo als voorschr.
aen deselve kinderen verschult zijn te
geeven.
Dat oock de twee voorkinderen alle
het linnen soo van haer moeder zaliger
nogh voor handen moghte zijn ten eersten
sal moeten uijtgegeeven, en tussen
deselve in twee egale portien verdeijlt
worden.
Dat oock wanneer de moeder moghte
koomen te sterven desselfs kleederen
linnen en wullen onder de vier kinderen
in vier egale portien sal verdeijlt
wordenl en dat oock de vaders kleederen
tot sijn lije gehoort hebbende meede
tusschen desselve vier kinderen in egale
portien sal verdeelt en een ijder ten eersten tot
sijn lijf gemaekt worden, waar meede
partheijen bekennen sigh onderlinge
verstaen en veraccordeert te hebben
onder verbankt harer persoonen gereede
en ongereede goederen desselve tot dien
eijnde onder alle heeren hoven en gerigten
submitteeren in waarheijts oircont
is deese tussen partheijen neffens getuijge
onderteijken. Actum Lightenvoorde
den 29 junij 1737

Dit is het mark van Aeltjen Teppers weduwe van wijlen Harmen Pondes op Kleijn Tanckinck ..
Dit is het mark van Jan Pondes .. als momboir
Dit is het mark van Arent Pondes .. als momboir.
Fredrick Bijvanck als mombaer.
Jan Teppers.
Dit is het marck van Eijmbert Sprenckeler .. als bruijdegom en toekoomende stiefvader.
Eimbert Raben op Ikinck als getuijge.
Dit is het marck van Hendrick kleijn Tanckinck .. als getuijge.
Beerent Kuntijs al getuijge.
Joh. Knoll curnoete en getuige.
Harmen Tongerlo Cuernote en getuige.
Fred. Jan Bruijninck als getuijge.
J.H. Stump HR ut testis.

 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,